SEJARAH HITAM SYIAH LAKNATULLAH SEPANJANG ZAMAN

Oleh : Saif Al Battar

Di bawah ini adalah ringkasan sejarah kelompok Rafidhah (sebutan yang diberikan para ulama terhadap aliran Syi’ah), satu virus yang membahayakan aqidah umat Islam. Kami akan tampilkan – dengan izin Allah – peristiwa-peristiwa nyata dan penting yang pernah dilalui dalam sejarah mereka. Semoga ringkasan singkat ini mampu membuka pandangan majoriti Ahlus Sunnah yang telah termakan isu dan slogan-slogan pendekatan antara Islam dan Rafidhah.14 HIJRAH : Pada tahun inilah pokok dan asas dari kebencian kaum Rafidhah terhadap Islam dan kaum muslimin, kerana pada tahun ini meletus perang Qadisiyyah yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Parsi Majusi, nenek moyang kaum Rafidhah. Pada saat itu, kaum Muslimin dibawah kepemimpinan Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu.

16 HIJRAH : Kaum Muslimin berhasil menakluki ibu kota Kaisar, Parsi, Mada’in. Dengan ini hancurlah kerajaan Parsi. Kejadiaan ini masih disesali oleh kaum Rafidhah hingga saat ini.

23 HIJRAH : Abu Lu’lu’ah Al-Majusi yang dikenali sebagai Baba ‘Alauddin oleh kaum Rafidhah telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu. Ini merupakan salah satu simbol mereka dalam memusuhi Islam.

34 HIJRAH : Munculnya Abdullah bin saba’, si yahudi dari Yaman yang digelarkan Ibnu Sauda’, berpura-pura masuk Islam, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dia menggerakkan kekuatan dan melancarkan provokasi melawan khalifah ketiga Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu hingga khalifah tersebut dibunuh oleh para pemberontak kerana fitnah yang dilancarkan oleh Ibnu Sauda’ (Abdullah bin Saba’) pada tahun 35 Hijrah. Keyakinan yang diserukan oleh Abdullah bin Saba’ ini berasal dari pokok-pokok ajaran Yahudi, Nasrani dan Majusi iaitu bertuhankan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu, wasiat, raj’ah, wilayah, keimamahan, bada’ dan lain-lain.36 HIJRAH : Malam sebelum terjadinya perang Jamal, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Mereka bermalam dengan sebaik-baik malam sementara Abdullah bin Saba’ berserta pengikutnya bermalam dengan penuh kemunafikan. Lalu dia membuat provokasi kepada kedua belah pihak hingga terjadilah fitnah seperti yang diinginkan oleh Ibnu Saba’. Pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, kelompok Abdullah bin Saba’ datang kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu seraya berkata, “Kamulah, kamulah!!” Ali bin Abi Thalib menjawab: “Siapakah saya?”, mereka berkata: “Kamulah sang pencipta!”, lalu Ali bin Abi Thalib menyuruh mereka untuk bertaubat tapi mereka menolak. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyalakan api dan membakar mereka.41 HIJRAH : Tahun ini adalah tahun yang paling dibenci oleh kaum Rafidhah kerana tahun ini dinamakan tahun jama’ah (tahun penyatuan) kaum muslimin dibawah pimpinan sang penulis wahyu, khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu ‘anhu, dimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhilafahan kepada Mu’awiyah. Maka dengan ini surutlah tipu daya kaum Rafidhah.

61 HIJRAH : Pada tahun ini, Husein bin Ali Radhiyallahu ‘anhu terbunuh di karbala iaitu pada hari ke-10 bulan muharram setelah ditinggalkan oleh para penyokong dan diserahkan kepada pembunuh.

260 HIJRAH : Hasan Al-Askari meninggal dunia, namun kaum Rafidhah menyangka bahawa imam ke-12 yang ditunggu-tunggu (Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari) telah bersembunyi di sebuah Sirdab (ruang bawah tanah) di Samurra’ dan akan kembali lagi ke dunia.

277 HIJRAH : Munculnya gerakan Al-Qaramithah beraliran Rafidhah di daerah Kufah dibawah kendalian Hamdan bin Asy’ats yang dikenali dengan julukan Qirmith.278 HIJRAH : Munculnya gerakan Al-Qaramithah beraliran Rafidhah di daerah Bahrain dan Ahsa’ yang dipelopori oleh Abu Sa’id Al-Janabi.

280 HIJRAH : Munculnya kerajaan Zaidiyah beraliran Rafidhah di Sa’dah dan San’a daerah Yaman, dibawah kepemimpinan Al-Husein bin Al-Qasim Ar-Rasiy.

297 HIJRAH : Munculnya kerajaan Ubaidiyin di Mesir dan Maghribi (Morocco) yang didirikan oleh Ubaidillah bin Muhammad Al-Mahdi.

317 HIJRAH : Abu Thahir Ar-Rafidhi Al-Qurmuthi sampai dan memasuki kota Mekah pada hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) lalu membunuh jemaah Haji di masjidil Haram serta mencongkel Hajar Aswad dan membawanya ke tempat ibadah mereka di Ahsa’ dan hajar Aswad itu berada disana sampai tahun 355 H. Kerajaan mereka tetap wujud di Ahsa’ hingga tahun 466 H. Pada tahun ini berdirilah kerajaan Hamdaniyah di Mousul dan Halab, kemudian tumbang pada tahun 394 H.329 HIJRAH : Pada tahun ini Allah telah menghinakan kaum Rafidhah kerana pada tahun ini bermulalah Ghaibah Al-Kubra atau menghilang selamanya. Menurut mereka, imam Rafidhah yang ke-12 telah menulis surat dan sampai kepada mereka yang bunyinya: “Telah dimulailah masa menghilangku dan aku tidak akan kembali sampai masa yang diizinkan oleh Allah, maka barangsiapa yang mengatakan bahawa dia telah berjumpa denganku maka dia adalah pendusta dan telah tertipu.” Semua ini mereka lakukan dengan tujuan menghindari akan banyaknya pertanyaan orang-orang awam kepada ulama mereka tentang keterlambatan Imam Mahdi keluar dari persembunyiannya.320-334 HIJRAH : Munculnya kerajaan Buwaihiyah beraliran Rafidhah di daerah Dailam yang didirikan oleh Buwaih bin Syuja’. Mereka membuat kerosakan di Kota Baghdad, Iraq, sehingga orang-orang bodoh pada masa itu mulai berani memaki-maki para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum.

339 HIJRAH : Hajar Aswad dikembalikan ke Makkah atas arahan dari pemerintah Ubaidiyah di Mesir.

352 HIJRAH : Pemerintahan Buwaihiyun mengeluarkan peraturan untuk menutup pasar-pasar pada tanggal 10 muharram dan memberhentikan semua kegiatan jual beli. Lalu para wanita keluar rumah tanpa mengenakan jilbab dengan memukul-mukul diri mereka di pasar-pasar. Pada saat itulah pertama kali dalam sejarah diadakan perayaan kesedihan atas meninggalnya Husein bin Ali bin Abi Thalib.358 HIJRAH : Kaum Ubaidiyun beraliran Rafidhah menguasai Mesir. Salah satu pemimpin yang terkenal adalah Al-Hakim Biamrillah yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan menyeru kepada ajaran reinkarnasi (carnation / kelahiran semula). Dengan runtuhnya kerajaan ini pada tahun 568 H muncullah gerakan Druz yang berfaham kebatinan.

402 HIJRAH : Keluarnya pernyataan kebatilan nasab Fatimah yang digembar-gemburkan oleh penguasa kerajaan Ubaidiyah di Mesir dan menjelaskan ajaran mereka yang sesat dan mereka adalah zindiq dan telah dihukumi kafir oleh seluruh ulama’ kaum muslimin.408 HIJRAH : Penguasa kerajaan Ubaidiyah di Mesir yang bernama Al-Hakim Biamrillah mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Salah satu dari kehinaannya adalah dia berniat untuk memindahkan kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari kota Madinah ke Mesir sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia disuruh oleh beberapa orang zindiq untuk memindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir. Lalu dia membangun bangunan yang megah dan menyuruh Abul Fatuh untuk membongkar kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tetapi masyarakat tidak rela dan memberontak sehingga membuatkan dia membatalkan niatnya. Yang kedua ketika beliau mengutus beberapa orang untuk membongkar kubur Nabi. Utusan ini tinggal berdekatan masjid dan membuat lubang menuju kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Perbuatan ini sampai kepada pengetahuan penduduk Madinah lalu utusan tersebut dibunuh.

483 HIJRAH : Munculnya gerakan Al-Hasyasyin yang menyeru kepada kerajaan Ubaidiyah berfahaman Rafidhah di Mesir yang didirikan oleh Al-Hasan As-Shabah, berketurunan darah persia untuk memulai dakwahnya di wilayah Parsi pada tahun 473 Hijrah.500 HIJRAH : Penguasa Ubaidiyun membangun sebuah bangunan yang megah di Mesir dan diberi nama mahkota Al-Husein. Mereka menyangka bahawa kepala Husein bin Ali bin Abi Thalib dikuburkan di sana. Hingga saat ini banyak kaum Rafidhah yang pergi melaksanakan Haji ke tempat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat akal yang diberikan kepada kita, kita (ahlus sunnah) tidak bodoh mengikut jejak langkah mereka.

656 HIJRAH : Penghianatan besar yang dilakukan oleh Rafidhah pimpinan Nasiruddin At-Thusi dan Ibnul Alqomi yang bersekongkol dengan kaum Tartar Mongolia sehingga kaum Tartar masuk ke Baghdad dan membunuh lebih dari 2 juta orang Islam dan membunuh sejumlah besar dari Bani Hasyim yang seolah-olah dicintai oleh kaum Rafidhah. Pada tahun yang sama muncullah kelompok Nushairiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Nusair berfaham Rafidhah Imamiyah.907 HIJRAH : Berdirinya kerajaan Shafawiyah di Iran yang didirikan oleh Syah Ismail bin Haidar Al-Shafawi yang juga seorang Rafidhah. Dia telah membunuh hampir 2 juta Ahli Sunnah yang menolak memeluk agama Rafidhah. Pada saat masuk ke Baghdad dia telah memaki-maki Khulafa’ Rasyidin di depan umum dan membunuh siapa saja yang tidak mahu memeluk agama Rafidhah. Beliau juga telah membongkar banyak kubur orang-orang Sunni (Ahlus Sunnah) seperti kubur Imam Abu Hanifah.

Termasuk peristiwa penting yang terjadi pada masa kerajaan Shafawiyah adalah ketika Shah Abbas melakukan Haji ke Masyhad untuk menandingi dan memalingkan orang-orang yang melakukan Haji ke Makkah. Pada tahun yang sama Shadruddin Al-Syirazi memulakan dakwahnya kepada mazhab Baha’iyah. Mirza Ali Muhammad Al-Syirazi mengatakan bahawa Allah telah masuk ke dalam dirinya, setelah mati dia digantikan oleh muridnya Baha’ullah. Sementara itu di India muncul kelompok Qadiyaniyah pimpinan Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa dirinya ialah Nabi dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Kerajaan Safawiyah berakhir pada tahun 1149 Hijrah.1218 HIJRAH : Seorang Rafidah dari Iraq datang ke daerah Dar’iyah di Najd dan menampakkan kesolehan serta kezuhudannya. Pada suatu hari, dia solat di belakang Imam Muhammad bin Su’ud lalu si Syiah berkenaan membunuh Imam Muhammad bin Su’ud ketika sedang sujud dalam solat Ashar dengan menggunakan belati yang disembunyikan. Semoga Allah memerangi kaum Rafidhah para pengkhianat.

1289 HIJRAH : Pada tahun ini buku Fashlul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab (kalimat penjelasan bahawa kitab Allah telah diselewengkan dan diubah) karangan Mirza Husain bin Muhammad An-Nuri At-Thibrisi. Kitab ini memuat pendapat dan bukti-bukti yang direka oleh Rafidhah bahawasanya Al-Qur’an yang ada saat ini telah diselewengkan, dikurangi dan ditambah.

1366 HIJRAH : Sebuah majalah Rafidhah dengan nama Birajmil Islam terbit dengan memuat syair-syair yang mengutamakan tanah Karbala mebelibihi Makkah Al-Mukarramah.


Ia karbala tanah membentang, thawaflah tujuh kali pada tempat kediamannya,

Tanah Makkah tak memiliki keistimewaan dibanding keistimewaannya,

Sebongkah tanah, meski hamparan gersang adanya,

Mendekat dan mengangguk-angguk bahagian atasnya kepada bahagian yang dibawahnya.

1389 HIJRAH : Khomeini menulis buku Wilayatul faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah. Sebahagian kekafiran yang ada pada buku tersebut (Al-Hukumah Al-Islamiyah, hal. 35) : Khomeini berkata bahawa termasuk keyakinan pokok dalam mazhab kami adalah bahawa para imam kami memiliki posisi yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat dan para Nabi sekalipun.1399 HIJRAH : Berdirinya pemerintahan Rafidhah di Iran yang didirikan oleh penghianat besar Khomeini setelah berhasil menumbangkan pemerintahan Syah di Iran. Ciri khas negara Syi’ah Iran ini adalah mengadakan demonstrasi dan tindakan anarkis atas nama revolusi Islam di tanah suci Mekah pada hari mulia iaitu musim haji pada setiap tahun.

1400 HIJRAH : Khomeini menyampaikan pidatonya pada peringatan lahirnya Imam Mahdi fiktif mereka pada tanggal 15 sya’ban. Sebahagian pidatonya berbunyi demikian : “Para Nabi diutus Allah untuk menanamkan prinsip keadilan di muka bumi tapi mereka tidak berhasil, bahkan Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diutus untuk memperbaiki kemanusiaan dan menanamkan prinsip keadilan tidak berhasil.. yang akan berhasil dalam misi itu dan menegakkan keadilan di muka bumi serta dapat meluruskan segala penyimpangan adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu….” Begitulah menurut Khomeini para Nabi telah gagal, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sementara revolusi kafirnya dianggapnya sebagai suatu keberhasilan dan keadilan.1407 HIJRAH : Jemaah haji iran mengadakan demonstari besar-besaran di kota Makkah pada hari Jumaat di musim haji tahun 1407 H. Mereka melakukan kerosakkan di kota Makkah seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka kaum Al-Qaramithah. Mereka membunuh beberapa orang petugas keselamatan dan jemaah haji, merosak dan membakar kedai, menghancurkan dan membakar kereta-kereta dan orang-orang yang berada di dalamnya. Jumah korban saat itu mencapai 402 orang, 85 dari mereka adalah pasukan keselamatan dan penduduk Saudi.

1408 HIJRAH : Mu’tamar Islam yang diadakan oleh Liga Dunia Islam di Makkah mengumumkan fatwa bahwa Khomeini telah KAFIR.

1409 HIJRAH : Pada musim haji tahun ini kaum Rafidhah meledakkan beberapa bom tempat di sekitar Masjidil Haram di kota Makkah. Mereka meledakkan bom itu tepat pada tanggal 7 Dzulhijjah dan mengakibatkan kematian seorang jemaah haji dari Pakistan dan mencederakan 16 orang yang lain, serta mengakibatkan kerosakan yang begitu besar. 16 pengganas Rafidhah itu berjaya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1410 Hijrah.1410 HIJRAH : Khomeini Laknatullah mati dalam keadaan yang amat teruk. Semoga Allah memberinya balasan yang setimpal. Kaum Rafidhah membangun sebuah bangunan diatas kuburannya yang menyerupai ka’bah di Makkah, semoga Allah memerangi mereka.

Sejarah pasti akan berulang. Pengkhianatan Syiah Ar-Rafidhah yang dilakukan oleh mereka pasti akan terjadi. Tujuan mereka hanyalah satu : Untuk menghancurkan islam dan melemahkan kita kaum Muslimin. Ketahuilah wahai kaum muslimin, setiap kali ada pengkhianatan terhadap ahlus sunnah, hampir pasti dibelakangnya ada campur tangan kaum Rafidhah.


Post a comment

30 Comments

 1. Daripada Anas bin Malik r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi ISFAHAN (Khurasan, IRAN) bersama 70,000 penduduk ISFAHAN"

  Syiah itulah yahudi pengikut dajjal yg dimaksudkan yang memakai altayalisah(serban/jubah imam2 syiah).Syiah itulah musuh Islam yang sebenarnya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aneh sllu mgkafirkan syiah,pdhl ketua ulama se dunia yusuf qardawi mengakui syiah itu islam.

   Delete
 2. Kalau syiah itu bkn islam knpa mreka pergi haji pdhl sudah jlas yg boleh msuk masjidil haram hny yg bragama islam.knp pula ketua ulama dunia yusuf qardawi mngakui syiah bagian dri islam.knp syiah bleh mgikuti MTQ Internasional tiap tahun di Malaysia,jd juara lg.knp d bolehkn klau syiah itu bkn islam alias kafir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. kenapa anda tidak mencari sendiri jawabannya? bukankah anda diberi akal? internet, buku, ahli agama dan sebagainya. banyak sumbernya. baru anda kaji benar atau salah. itu yang namanya orang terpelajar. bukannya kok kenapa...kok kenapa.... ah itu cuma orang yang malas berfikir dan berusaha. kebenaran adalah harus dicari bukan dipertanyakan.

   Delete
 3. Anonymous: Syiah itu bukan masalah identitas saja, tapi keyakinan. Bisa saja dalam kartu identitas mereka berlabel ISLAM, tapi keyakinan mereka adalah tetap syiah. Pertanyaan saya, apakah anda mengira setiap orang yang berjenggot adalah muslim? Tentu tidak. Boleh jadi dia adalah seorang nasranu. Pertanyaan kedua saya, Yusuf Al Qardhawi itu siapa? Dan mengapa itu menjadi patokan keyakinan terhadap islam? apakah ucapannya hadits? Atau landasan dari ucapannya hadits?

  ReplyDelete
 4. Syiah sudah menjadi kafir apabila mengangkat Ali sama taraf dengan Allah. Ali manusia, bukan tuhan. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya menyekutukannya. Syiah sama seperti Kristian yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak tuhan. Dosa yang paling besar apabila menyekutukan Allah iaitu menduakan Allah. Terbatal langsung syahadah.(Sila baca terjemahan surah Al-Iklas.)

  ReplyDelete
 5. Jika mereka dakwa mut'ah tu sunnah > war2kanlah, nak berselindung apa.

  Tapi kantoi > krn jauh disudut hati mereka, mereka dh tahu perkara ni zina 'penyedap' duniawi!!

  Malahan ia satu penghinaan/ fitnah kepada isteri2 Rasululluah saw.

  Akhirkata, dihujung hayat kita nnti, jgn nak kita persalahkan syaitan dan pemimpin durjana > salahkan diri sendiri. Mereka tk dapat selamatkn kita, kita juga tk dapat nk selamatkn mereka!! (Surah Ibrahim: 19-22)  ReplyDelete
 6. Jangan di fitnah Yusuf Qaradawi ... Yusuf Qaradawi menghukum Kufur kepada Syiah ...sila baca rujukan ini

  http://btmmari.blogspot.com/2013/08/dr-yusuf-al-qaradawi-isytihar-syiah.html

  dan pejelasan panjang lebar daripada Yusuf Qaradawi

  http://arrisalah-institute.blogspot.com/2012/03/fatwa-kontemporer-syaikh-yusuf-al.html

  Sekian

  ReplyDelete
 7. tobeng
  Daripada Anas bin Malik r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi ISFAHAN (Khurasan, IRAN) bersama 70,000 penduduk ISFAHAN"

  jawab
  anda jangan membuat lelucon kayak orang awan yg fanatik buta terhadap syeikh2 saudi yg telah menjadi "jongos saudi arabia..MAKANYA ANTUM BACA SEJARAH JGN MAU DIKADALI OLEH SHEIKH2 ANTUM ITU. ANTUM TAHU KENAPA ???? DIMASA RASULULLAH IRAN DIKENAL DGN NAMA PERSIA DAN KHURASAN. Sedangkan nama isfahan muncul setelah ratusan tahun rasulullah wafat. Jadi mustahil nabi menyebutkan nama sebuah kota yg tak ada wujudnya pada saat itu.

  kenapa saudi arabia membenci syiah-iran ??? padahal ketika iran dibawah shah reza palavi yg menjadi boneka AS tak ada satupun suara dari saudi mencela syiah iran. Tetapi setelah ahlul bait nabi saw imam ayatullah ali khomeni mengulingkan pemerintahan boneka AS baru saudi rajin menghujatnya lewat syeih2 jongos yg patuh dan taat pada ibnu saud.

  sedangkan kita tahu saudi arabia, amerika dan israel adalah 3 sahabat karib pembantai umat islam didunia. cth lihat kasus irak, sudan , libya dan palestina. Adakah saudi arabia + syeikh2 antum melaknat atau menegur keras pemerintahan AS dan yahudi atas pendudukan dan pembantaian tersebut ?????????? JAWABNYA TAK ADA. bahkan syeikh nasruddin al bani mengeluarkan fatwa agar org2 palestina meninggalkan negaranya dan hijrah kenegara lain. INIKAH SYEIKH PANUTAN KALIAN ITU ????

  ReplyDelete
 8. BERIKUT ANA TAMPILKAN KONFRENSI ISLAM DIAMAN 4-6 JULI 2005
  KONFERENSI INI DIADAKAN DI AMMAN, YORDANIA, DENGAN TEMA “ISLAM HAKIKI DAN PERANNYA DALAM MASYARAKAT MODERN” (27-29 JUMADIL ULA 1426 H. / 4-6 JULI 2005 M.)
  Bismillahir-Rahmanir-Rahim
  SALAM DAN SALAWAT SEMOGA TERCURAH PADA BAGINDA NABI MUHAMMAD DAN KELUARGANYA YANG SUCI
  Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa… (Al-Nisa’,4:1)
  Sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh YTH Imam Besar Syaikh Al-Azhar, YTH Ayatollah Sayyid Ali Al-Sistani, YTH Mufti Besar Mesir, para ulama Syiah yang terhormat (baik dari kalangan Syiah Ja’fari maupun Zaidi), YTH Mufti Besar Kesultanan Oman, Akademi Fiqih Islam Kerajaan Saudi Arabia, Dewan Urusan Agama Turki, YTH Mufti Besar Kerajaan Yordania dan Para Anggota Komite Fatwa Nasional Yordania, dan YTH Syaikh Dr. YUSUFf Al-QARADAWI;Sesuai dengan kandungan pidato Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al-Hussein, Raja Yordania, pada acara pembukaan konferensi;
  Sesuai dengan pengetahuan tulus ikhlas kita pada Allah SWT;
  Dan sesuai dengan seluruh makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam konferensi ini, serta seluruh diskusi yang timbul darinya;
  Kami, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

  (1) Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua mazhab Syiah (Ja’fari dan Zaydi), mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri adalah Muslim. TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGKAFIRKAN SALAH SEORANG DARI PENGIKUT/PENGANUT MAZHAB-MAZHAB YANG DISEBUT DI ATAS. DARAH, KEHORMATAN DAN HARTA BENDA SALAH SEORANG DARI PENGIKUT/PENGANUT MAZHAB-MAZHAB YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK BOLEH DIHALALKAN. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy’ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok Muslim manapun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah (saw) dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

  (2) Ada jauh lebih banyak kesamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Para pengikut/penganut kedelapan mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (Ushuluddin). Semua mazhab yang disebut di atas percaya pada satu Allah yang Mahaesa dan Makakuasa; percaya pada al-Qur’an sebagai wahyu Allah; dan bahwa Baginda Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Semua sepakat pada lima rukun Islam: DUA KALIMAT SYAHADAT (SYAHADATAYN); KEWAJIBAN SHALAT; ZAKAT; PUASA DI BULAN RAMADHAN, DAN HAJI KE BAITULLAH DI MEKKAH. Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam: kepercayaan pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari sisi Allah. PERBEDAAN DI ANTARA ULAMA KEDELAPAN MAZHAB ISLAM TERSEBUT HANYA MENYANGKUT MASALAH-MASALAH CABANG AGAMA (FURU’) DAN TIDAK MENYANGKUT PRINSIP-PRINSIP DASAR (USHUL) ISLAM. Perbedaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat Ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahwa keragaman pendapat di antara ‘ulama adalah hal yang baik.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Karena syiah ada paham taqiyah.. wajib berbohong dan berdusta utk mengelabuhi manusia.. tp Allah Maha Tahu... Syiah tetap kafir jika tidak segera bertaubat. Syiah penuh ajaran kebohongan dan kepalsuan cinta kepada Allah swt, Rasulullah, ahlul bait... semua akal2an orang yahudi untuk memecah belah islam

   Delete
 9. (3) MENGAKUI KEDELAPAN MAZHAB DALAM ISLAM tersebut berarti bahwa mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa: tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlihan pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab bagi para pengikutnya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti metodologi yang telah ditentukan oleh mazhab-mazhab Islam tersebut di atas. Tidak ada orang yang boleh mengklaim untuk melakukan ijtihad mutlak dan menciptakan mazhab baru atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bisa diterima hingga membawa umat Islam keluar dari prinsip-prinsip dan kepastian-kepastian Syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab yang telah disebut di atas.

  (4) ESENSI RISALAH AMMAN, YANG DITETAPKAN PADA MALAM LAILATUL QADAR TAHUN 1425 H DAN DIDEKLARASIKAN DENGAN SUARA LANTANG DI MASJID AL-HASYIMIYYIN, adalah kepatuhan dan ketaatan pada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap mazhab tersebut di atas dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan di antara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi, dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

  (5) KAMI SEMUA MENGAJAK SELURUH UMAT UNTUK MEMBUANG SEGENAP PERBEDAAN DI ANTARA SESAMA MUSLIM DAN MENYATUKAN KATA DAN SIKAP MEREKA; MENEGASKAN KEMBALI SIKAP SALING MENGHARGAI; MEMPERKUAT SIKAP SALING MENDUKUNG DI ANTARA BANGSA-BANGSA DAN NEGARA-NEGARA UMAT ISLAM; MEMPERKUKUH TALI PERSAUDARAAN YANG MENYATUKAN MEREKA DALAM SALING CINTA DI JALAN ALLAH. DAN KITA MENGAJAK SELURUH MUSLIM UNTUK TIDAK MEMBIARKAN PERTIKAIAN DI ANTARA SESAMA MUSLIM DAN TIDAK MEMBIARKAN PIHAK-PIHAK ASING MENGGANGGU HUBUNGAN DI ANTARA MEREKA.
  Allah berfirman:
  Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka itu islahkan hubungan di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian mendapat rahmat-Nya. (Al-Hujurat, 49:10).
  Amman, 27-29 Jumadil Ula 1426 H./ 4-6 Juli 2005 M.
  Para penandatangan:
  AFGHANISTAN
  YTH. Nusair Ahmad Nour
  Dubes Afghanistan untuk Qatar
  ALJAZAIR
  YTH. Lakhdar Ibrahimi
  Utusan Khusus Sekjen PBB; Mantan Menlu Aljazair
  Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah
  Menteri Agama
  Dr. Mustafa Sharif

  ReplyDelete
 10. ALJAZAIR
  YTH. Lakhdar Ibrahimi
  Utusan Khusus Sekjen PBB; Mantan Menlu Aljazair
  Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah
  Menteri Agama
  Dr. Mustafa Sharif
  Menteri Pendidikan
  Dr. Sa’id Shayban
  Mantan Menteri Agama
  Prof. Dr. Ammar Al-Talibi
  Departemen Filsafat, University of Algeria
  Mr. Abu Jara Al-Sultani
  Ketua LSM Algerian Peace Society Movement
  AUSTRIA
  Prof. Anas Al-Shaqfa
  Ketua Komisi Islam
  Mr. Tar afa Baghaj ati
  Ketua LSM Initiative of Austrian Muslims
  AUSTRALIA
  Shaykh Salim ‘Ulwan al-Hassani
  Sekjen, Darulfatwa, Dewan Tinggi Islam
  AZERBAIJAN
  Shaykh Al-Islam Allah-Shakur bin Hemmat Bashazada
  Ketua Muslim Administration of the Caucasus
  BAHRAIN
  Syaikh Dr. Muhammad Ali Al-Sutri
  Menteri Kehakiman
  Dr. Farid bin Ya’qub Al-Miftah
  sekretaris Kementerian Agama
  BANGLADESH
  Prof. Dr. Abu Al-Hasan Sadiq
  Rektor Asian University of Bangladesh
  BOSNIA dan HERZEGOVINA
  Prof. Dr. Syaikh Mustafa Ceric
  Ketua Majlis ‘Ulama’dan Mufti Besar Bosnia dan Herzegovina
  Prof. Hasan Makic
  Mufti Bihac
  Prof. Anes Lj evakovic
  Peneliti dan Pengajar, Islamic Studies College
  BRAZIL
  Syaikh Ali Muhmmad Abduni
  Perwakilan International Islamic Youth Club di Amerika Latin
  KANADA
  Shaykh Faraz Rabbani
  Guru, Hanafijurisprudence, Sunnipath.com
  REPUBLIK CHAD
  Shaykh Dr. Hussein Hasan Abkar
  Presiden, Higher Council for Islamic Affair; Imam Muslim, Chad
  MESIR
  Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq
  Menteri Agama
  Prof. Dr. Ali Jumu’a
  Mufti Besar Mesir
  Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib
  Rektor Universitas Al-Azhar University
  Prof. Dr. Kamal Abu Al-Majd
  Pemikir Islam; Mantan Menteri Informasi;
  Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nur
  Mantan Menteri Agama Mesir; Profesor Fakultas Syariah, Yarmouk University, Jordan
  Prof. Dr. Fawzi Al-Zifzaf
  Ketua Masyayikh Al-Azhar; Anggota the Academy of Islamic Research
  Prof. Dr. Hasan Hanafi
  Peneliti dan Cendekiawan Muslim, Departemen Filsafat, Cairo University
  Prof. Dr. Muhammad Muhammad Al-Kahlawi
  Sekjen Perserikatan Arkeolog Islam;
  Dekan Fakultas Studi Kesejarahan Kuno, Cairo University
  Prof. Dr. Ayman Fuad Sayyid
  Mantan Sekjen, Dar al-Kutub Al-Misriyya
  Syaikh Dr. Zaghlul Najjar
  Anggota Dewan Tinggi Urusan Islam, Mesir
  Syaikh Moez Masood
  Dai Islam
  Dr. Raged al-Sirjani
  Dr. Muhammad Hidaya

  ReplyDelete
 11. INDONESIA
  Dr. Tutty Alawiyah
  Rektor Universitas Islam Al-Syafi’iyah
  Rabhan Abd Al-Wahhab
  Dubes RI untuk Yordania
  KH Ahmad Hasyim Muzadi
  Mantan Ketua PBNU
  Rozy Munir
  Mantan Wakil Ketua PBNU
  Muhamad Iqbal Sullam
  International Conference of Islamic Scholars, Indonesia
  IRAN
  Ayatollah Syaikh Muhammad Ali Al-Taskhiri
  Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah.
  Ayatollah Muhammad Waez-zadeh Al-Khorasani
  Mantan Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah
  Prof. Dr. Mustafa Mohaghegh Damad
  Direktur the Academy of Sciences; Jaksa; Irjen Kementerian Kehakiman
  Dr. Mahmoud Mohammadi Iraqi
  Ketua LSM Cultural League and Islamic Relations in the Islamic Republic of Iran
  Dr. Mahmoud Mar’ashi Al-Najafi
  Kepala Perpustakaan Nasional Ayatollah Mar’ashi Al-Najafi
  Dr. Muhammad Ali Adharshah
  Sekjen Masyarakat Persahabatan Arab-Iran
  Shaykh Abbas Ali Sulaymani
  Wakil Pemimpin Spiritual Iran di wilayah Timur Iran
  IRAK
  Grand Ayatollah Shaykh Husayn Al-Mu’ayyad
  Pengelola Knowledge Forum
  Ayatollah Ahmad al-Bahadili
  Dai Islam
  Dr. Ahmad Abd Al-Ghaffur Al-Samara’i
  Ketua Diwan Waqaf Sunni
  ITALIA
  Mr. Yahya Sergio Pallavicini
  Wakil Ketua, Islamic Religious Community of Italy (CO.RE.IS.)
  INDIA
  H.E. Maulana Mahmood Madani
  Anggota Parlemen
  Sekjen Jamiat Ulema-i-Hind
  Ja’far Al-Sadiq Mufaddal Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
  Taha Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
  Prof. Dr. Sayyid Awsaf Ali
  Rektor Hamdard University
  Prof. Dr. Akhtar Al-Wasi
  Dekan College of Humanities and Languages
  JERMAN
  Prof. Dr. Murad Hofmann
  Mantan Dubes Jerman untuk Maroko
  Syaikh Salah Al-Din Al- Ja’farawi
  Asisten Sekjen World Council for Islamic Propagation
  PERANCIS
  Syaikh Prof. Dalil Abu Bakr
  Ketua Dewan Tinggi Urusan Agama Islam dan Dekan Masjid Paris
  Dr. Husayn Rais
  Direktur Urusan Budaya, Masjid Jami’ Paris
  YORDANIA
  Prof. Dr. Ghazi bin Muhammad
  Utusan Khusus Raja Abdullah II bin Al-Hussein
  Syaikh Izzedine Al-Khatib Al-Tamimi
  Jaksa Agung
  Prof. Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi
  Mantan Menteri Agama
  Prof. Dr. Syaikh Ahmad Hlayyel
  Penasehat Khusus Raja Abdullah dan Imam Istana Raja
  Syaikh Said Al-Hijjawi
  Mufti Besar Yordania
  Akel Bultaji
  Penasehat Raja
  Prof. Dr. Khalid Touqan
  Menteri Pendidikan dan Riset
  Syaikh Salim Falahat
  Ketua Umum Ikhwanul Muslimin Yordania
  Syaikh Dr. Abd Al-Aziz Khayyat
  Mantan Menteri Agama
  Syaikh Nuh Al-Quda
  Mantan Mufti Angkatan Bersenjata Yordania
  Prof. Dr. Ishaq Al-Farhan
  Mantan Menteri Pendidikan
  Dr. Abd Al-Latif Arabiyyat
  Mantan Ketua DPR Yordania;
  Shaykh Abd Al-Karim Salim Sulayman Al-Khasawneh
  Mufti Besar Angkatan Bersenjata Yordania
  Prof. Dr. Adel Al-Toweisi
  Menteri Kebudayaan
  Mr.BilalAl-Tall
  Pemimpin Redaksi Koran Liwa’
  Dr. Rahid Sa’id Shahwan
  Fakultas Ushuluddin, Balqa Applied University

  ReplyDelete
 12. KUWAIT
  Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim
  Kepala Pusat Riset dan Studi Agama
  Dr. Adel Abdullah Al-Fallah
  Wakil Menteri Agama
  LEBANON
  Prof. Dr. Hisham Nashabeh
  Ketua Badan Pendidikan Tinggi
  Prof. Dr. Sayyid Hani Fahs
  Anggota Dewan Tinggi Syiah
  Syaikh Abdullah al-Harari
  Ketua Tarekat Habashi
  Mr. Husam Mustafa Qaraqi
  Anggota Tarekat Habashi
  Prof. Dr. Ridwan Al-Sayyid
  Fakultas Humaniora, Lebanese University; Pemred Majalah Al-Ijtihad
  Syaikh Khalil Al-Mays
  Mufti Zahleh and Beqa’ bagian Barat
  LIBYA
  Prof. Ibrahim Al-Rabu
  Sekretaris Dewan Dakwah Internasional
  Dr. Al-Ujaili Farhat Al-Miri
  Pengurus International Islamic Popular Leadership
  MALAYSIA
  Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman
  Menteri Sekretariat Negara
  Anwar Ibrahim
  Mantan Perdana Menteri
  Prof. Dr. Muhamad Hashem Kamaly
  Dekan International Institute of Islamic Thought and Civilisation
  Mr. Shahidan Kasem
  Menteri Negara Bagian Perlis, Malaysia
  Mr. Khayri Jamal Al-Din
  Wakil Ketua Bidang Kepemudaan UMNO
  MALADEWA
  Dr. Mahmud Al-Shawqi
  Menteri Pendidikan
  MAROKO
  Prof. Dr. Abbas Al-Jarari
  Penasehat Raja
  Prof. Dr. Mohammad Farouk Al-Nabhan
  Mantan Kepala DarAl-Hadits Al-Hasaniyya
  Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin
  Direktur Perpustakaan Hasaniyya
  Prof. Dr. Najat Al-Marini
  Departemen Bahasa Arab, Mohammed V University
  NIGERIA
  H.H. Prince Haji Ado Bayero
  Amir Kano
  Mr. Sulayman Osho
  Sekjen Konferensi Islam Afrika
  KESULTANAN OMAN
  Shaykh Ahmad bin Hamad Al-Khalili
  Mufti Besar Kesultanan Oman
  Shaykh Ahmad bin Sa’ud Al-Siyabi
  Sekjen Kantor Mufti Besar
  PAKISTAN
  Prof. Dr. Zafar Ishaq Ansari
  Direktur Umum, Pusat Riset Islam, Islamabad
  Dr. Reza Shah-Kazemi
  Cendikiawan Muslim
  Arif Kamal
  Dubes Pakistan untuk Yordania
  Prof. Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi
  Rektor Islamic University, Islamabad; Mantan Menteri Agama Pakistan
  PALESTINA
  Shaykh Dr. Ikrimah Sabri
  Mufti Besar Al-Quds dan Imam Besar Masjid Al-Aqsa
  Shaykh Taysir Raj ab Al-Tamimi
  Hakim Agung Palestina
  PORTUGAL
  Mr. Abdool Magid Vakil
  Ketua LSM Banco Efisa
  Mr. Sohail Nakhooda
  Pemred Islamica Magazine
  QATAR
  Prof. Dr. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi
  Ketua Persatuan Internasional Ulama Islam
  Prof. Dr. Aisha Al-Mana’i
  Dekan Fakultas Hukum Islam, University of Qatar
  RUSIA
  Shaykh Rawi Ayn Al-Din
  Ketua Urusan Muslim
  Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev
  Direktur, Moscow Institute of Islamic Civilisation
  Dr. Murad Murtazein
  Rektor, Islamic University, Moskow

  ReplyDelete
 13. ARAB SAUDI
  DR. ABD AL-AZIZ BIN UTHMAN AL-TOUAIJIRI
  DIREKTUR UMUM, THE ISLAMIC EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (ISESCO)
  SYAIKH AL-HABIB MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN AL-SAQQAF
  SENEGAL
  Al-Hajj Mustafa Sisi
  Penasehat Khusus Presiden Senegal
  SINGAPORA
  Dr. Yaqub Ibrahim
  Menteri Lingkuhan Hidup dan Urusan Muslim
  AFRIKA SELATAN
  Shaykh Ibrahim Gabriels
  Ketua Majlis Ulama Afrika Utara South African ‘Ulama’
  SUDAN
  Abd Al-Rahman Sawar Al-Dhahab
  Mantan Presiden Sudan
  Dr. Isam Ahmad Al-Bashir
  Menteri Agama
  SWISS
  Prof. Tariq Ramadan
  Cendikiawan Muslim
  SYRIA
  Dr. Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti
  Dai, Pemikir dan Penulis Islam
  Prof. Dr. Syaikh Wahba Mustafa Al-Zuhayli
  Ketua Departemen Fiqih, Damascus University
  Syaikh Dr. Ahmad Badr Hasoun
  Mufti Besar Syria
  THAILAND
  Mr. Wan Muhammad Nur Matha
  Penasehat Perdana Menteri
  Wiboon Khusakul
  Dubes Thailand untuk Irak
  TUNISIA
  Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkoush
  Mantan Perdana Menteri Tunisia
  Dr. Abu Baker Al-Akhzuri
  Menteri Agama
  TURKI
  Prof. Dr. Ekmeleddin I lis an og hi
  Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI)
  Prof. Dr. Mualla Saljuq
  Dekan Fakultas Hukum, University of Ankara
  Prof. Dr. Mustafa Qag nci
  Mufti Besar Istanbul
  Prof. Ibrahim Kafi Donmez
  Profesor Fiqih University of Marmara
  UKRAINa
  Shaykh Dr. Ahmad Tamim
  Mufti Ukraina
  UNI EMIRAT ARAB
  Mr. Ali bin Al-Sayyid Abd Al-Rahman Al-Hashim
  Penasehat Menteri Agama
  Syaikh Muhammad Al-Banani
  Hakim Pengadilan Tinggi
  Dr. Abd al-Salam Muhammad Darwish al-Marzuqi
  Hakim Pengadilan Dubai
  INGGRIS
  Syaikh Abdal Hakim Murad / Tim Winter
  Dosen, University of Cambridge
  Syaikh Yusuf Islam /Cat Steven
  Dai Islam dan mantan penyanyi
  Dr.FuadNahdi
  Pemimpin Redaksi Q-News International
  SamiYusuf
  Penyanyi Lagu-lagu Islam
  AMERIKA SERIKAT
  Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr
  Penulis dan profesor Studi-studi Islam, George Washington University
  Syaikh Hamza Yusuf
  Ketua Zaytuna Institute
  Syaikh Faisal Abdur Rauf
  Imam Masjid Jami Kota New York
  Prof. Dr. Ingrid Mattson
  Profesor Studi-studi Islam, Hartford Seminary; Ketua Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA)
  UZBEKISTAN
  Syaikh Muhammad Al-Sadiq Muhammad Yusuf
  Mufti Besar
  YAMAN
  Syaikh Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
  Ketua Madrasah Dar al-Mustafa, Tarim
  Syaikh Habib Ali Al-Jufri
  Dai Internasional
  Prof. Dr. Husayn Al-Umari
  Anggota UNESCO; Profesor Sejarah, Universitas San

  ReplyDelete
 14. tapi semua ulama yg bersepakat ttg syiah adalah saudara kita sesana muslim atau KEISLAMAN MEREKA SAH SETIDAKNYA ITULAH YG DIAKUI OLEH ULAMA DUNIA. terserah anda wahai salafi wahabi jika kalian ttp menganggap mereka sesat atau kafir. andaipun kalian semua masuk dalam golongan syiah itu tidak akan menambah kemulian syiah dan andaipun kalian semua mengatakan mereka kafir atau sesat itu juga yak akan membawa mudharat sedikitpun buat mereka.

  tapi kalo antum tanya sama ulama saudi- salafi wahabi itu pasti semua ulama tersebut dikatakan oleh syeikh2 jongos saudi tsb ADALAH AHLUL BID'AH ATAU ULAMA TSB TAK PUNYA ILMU ATAU MEREKA SEMUANYA YG IKUT KONFRENSI TERSEBUT TDK PAHAM AGAMA.

  BAGI MEREKA HANYA DAN HANYA SYIEKH2 JONGOS SAUDI ITU SAJA YG BERADA DIJALAN YG BENAR APAPUN YG DIKATAKAN MEREKA. BAHKAN PENDIRIAN PANGKALAN MELITER AMERIKA YG DIIZINKAN OLEH BANI SAUD TAK MENDAPAT KRITIKAN SEDIKITPUN OLEH ULAMA JONGOS SAUDI INI. ITULAH ULAMA YG KALIAN IKUTI ?????

  SUNGGUH SUATU KAUM YG TAQLID BUTA DIZAMAN YG SERBA CANGIH DIERA INFORMASI.

  ReplyDelete
 15. orang orang yang condong membela syiah rafidha ada 2 kemungkinan pertama kemungkinan dia syiah rafidha atau yg kedua kurangnya ilmu alias bodoh.

  ReplyDelete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 17. Salah satu ciri Syiah tampak sangat jelas di komentar blog ini, yaitu menggunakan nama imam yang mulia, Imam Abu Hanifah, untuk menghujat dan mencaci maki ulama lain. Sungguh adab yang tidak terpuji dari orang yang mengaku pencinta ahlul bait.
  Saya kurang paham soal agama, tapi maaf, saya tidak akan masuk Syiah. Mengapa? saya khawatir keturunan saya kena aids atau penyakit kelamin lainnya karena halalnya praktek mut'ah dalam Syiah.
  Mohon maaf.


  ReplyDelete
 18. indon tu criter cam sokong syiah aje,kat indon tu ngan imam mahdi akan muncul setiap saat, yg kristian pun ngaku jadi marry mak isa dan anak dia jesus. ada jugak puak ahmadiah yg disokong puak nahdatul ulamak nak beperang ngan muhamadiah. indon ko pegi sebok ngan hal negara ko tu le dulu. kami kat malaysia tak nak jadi cam indon, nanti bala betalu-talu.
  aku gi check kat youtube tu, ada puak syiah yg mengucap untuk jadi islam syiah siap menghina sahabat masa syahadah. ada tu org betanye pasal ngapa iblis tak mahu sujud kat nabi adam, korang pegi le check. org syiah tu jawab camne. pasal takiyah, ngapa takde ulamak syiah yg kedepan dan menjelaskan pegangan/pandangan mereka terhadap sahabat2 nabi.bila org tuduh sebab dah ada bukti, mungkin yg tak tau dianggap tak de masalah, abis tu yg dok bunuh org bom kat mesjid tu camne. yg dok pukul diri anak sendiri sampai bedarah, anak kecik lagi pulak tu. tu ajaran islam ke. mat indon ko tak yah nak nyebok pasal syiah kat malaysia ni. kat indon tu lagi banyak ajaran sesat. ko gi le tarbiah kat sana.

  ReplyDelete
 19. aku pelik, mengapa bila saja org perkenalkan perkara baru dalam beragama ramai yang nak ikut. contoh bila ayah pin ajar kerajaan langit ramai yang ikut, ni tuhan harun, ramai yang nak ikut. ada tu siap kena tipu bejuta. ngapa tak nak ikut yang telah sedia ada. orang ajar kat mesjid hukum hakam bagi yang tak belajar secara formal ilmu agama. kenapa masih tecari yang special, yg pelik, kawin kontrak. ada tu kat johor kawin 10, bini yang kerja cari makan, laki hanya mengajar agama syiah, org singapore. bila suruh bini dia mintak cerai,, bini dia pun tak mau. ape kena manusia macam ni. nak sangat ikut ajaran sesat. kawin 10 boleh ke imam hanifah yg sokong syiah ni. ko boleh list semua imam yg aku pun tak tau betul ada ke yg betul sokong ke syiah ni, org PBB ke org mana sekali pun.macam anuar brahim aje ko ni, listkan nama org yg dia pun mungkin tak tau cerita ape ko merepek ni.kalau kawin kontrak, kawin kat singapore ke kat indon ke suka hati korang, syiah tu tetap sesat dimalaysia, dan menyokong tindakan kerajaan untuk menangkap dan menghukum penyebar ajaran sesat ni.

  ReplyDelete
 20. Makasih ya sob infonya udah share, sangat bermanfaat sekali ...................  bisnistiket.co.id

  ReplyDelete
 21. Hanya islam pengikut ajaran nabi MUHAMAD saw diterima ALLAH swt...xpayah lar nk belit2 kalo korang syiah yg sessat.

  ReplyDelete
 22. Semoga Allah memberi hidayah kepada korang semua...aku xde mazhab...yg aku tau aku pengikut nabi muhammad saw dan Allah sbt adalah tuhanku...

  ReplyDelete
 23. Pertanda Akhir Zaman..

  ReplyDelete
 24. Saya dulunya penganut respek terhadap aliran sunni tapi setelah banyak membaca buku2 sejarah serta hadist yang juga dibuat oleh ulama2 sunni, sy tetap tdk bisa menerima tindakan khalifah yang disanjung2 oleh sunni ternyata memfinah, membantai, membunuh keluarga dan keturunan Nabi Besar Muhammad SAW.. karena haus akan kekuasaan..
  Pandangan saya secara pribadi.. cukup sederhana yaitu, siapa pun yang bertindak represif dengan menampar Fatimah ananda Rasul (Umar CS menampar Fatimah di rumahnya sesaat setelah membaiat abu bakar karena ahlulbait tdk setuju abu bakar menjadi amirul mu'minin) kemudian membantai cucu dan cicit Rasulullah, bagi sy selain AHLUL BAIT.... yang lainnya penghianat terhadap AGAMA ALLAH SWT

  ReplyDelete
 25. Saya dulunya penganut dan respek terhadap aliran sunni tapi setelah banyak membaca buku2 sejarah serta hadist yang juga dibuat oleh ulama2 sunni, sy tetap tdk bisa menerima tindakan khalifah yang disanjung2 oleh sunni ternyata memfinah, membantai, membunuh keluarga dan keturunan Nabi Besar Muhammad SAW.. karena haus akan kekuasaan..
  Pandangan saya secara pribadi.. cukup sederhana yaitu, siapa pun yang bertindak represif dengan menampar Fatimah ananda Rasul (Umar CS menampar Fatimah di rumahnya sesaat setelah membaiat abu bakar karena ahlulbait tdk setuju abu bakar menjadi amirul mu'minin) kemudian membantai cucu dan cicit Rasulullah, bagi sy selain AHLUL BAIT.... yang lainnya penghianat terhadap AGAMA ALLAH SWT

  ReplyDelete
 26. Saya hanyalah hamba yang berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya yang diajarkan melalui Al-qur'an dan hadist nabi. saya juga sangat respect pada ahlul bait karena mereka adalah orang2 yang sholeh. Tapi kepada mereka yang mengagungkan ahlul bait melebihi rosul, yang mencaci maki para sahabat pejuang islam, yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan, yang menganggap Karbala lebih mulia dari Makkah, yang tidak pernah shalat jumat, yang rukun Islam dan imannya tidak sesuai ajaran nabi tapi tetap mengaku sebagai orang Islam, saya menganggap bahwa mereka sudah tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Bukan penganut Islam sebagaimana ajaran dalam Al-qur'an dan hdist nabi. Saya sangat tidak setuju dengan faham mereka.

  ReplyDelete

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.