POLITIK

[POLITIK][bleft]

ANTARABANGSA

[YAHUDI][bsummary]

EBOOK PERCUMA

[EBOOK][twocolumns]

[SIRI PERANGI SYIAH]: SYIAH BERCERITA TENTANG KEYAKINAN MEREKA MENGENAI AHLI SUNNAH - FAKTA KEEMPAT

Oleh : Oleh : Keris Research Institute for Syiah Ideology (KERiS)

FAKTA KEEMPAT

Tuhan Orang Syi’ah Berbeza Dengan Tuhan Ahlusunnah

Berkata Ni’matullah al-Jazairi dalam kitabnya al-Anwar an-Nu’maniyah (jilid I, hal 278), ((Sesungguhnya kami (kaum Syi’ah) tidak pernah bersepakat dengan mereka (Ahlusunnah) dalam menentukan Allah, nabi maupun imam. Sebab mereka (Ahlusunnah) mengatakan bahawa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabi-Nya dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sesudah beliau wafat. Kami (kaum syi’ah) tidak setuju dengan Tuhan seperti ini, juga kami tidak setuju dengan nabi yang seperti itu. Sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabi-Nya, bukanlah Tuhan kami. Dan nabi seperti itu pun bukan nabi kami!)). Na’udzubillah dari kekufuran dan kesesatan ini!!!

Pengertian an-Naashib Dalam ‘Kamus’ Rafidhah

An-Nawaashib mufradnya naashib. Definisinya menurut Ahlusunnah adalah : Orang-orang yang mengalahkan serta melaknat Ali dan keluarganya. Sedangkan definisinya versi orang-orang Syi’ah: An-Nawashib adalah Ahlusunnah yang mencintai Abu Bakar, Umar dan para sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam lainnya radhiallahu ‘anhum.

Husain Aal ‘Ushfur ad-Darraz al-Bahrani dalam kitabnya al-Mahasin an-Nafsaniyah Fi Ajwibati al-Masail al-Khurasaniyah (hal 147) berkata, ((Berita-berita yang bersumber dari para imam ‘alaihis salam menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan an-Nashib adalah yang biasa dipanggil dengan julukan Sunni)). Dia juga berkata, ((Tidak perlu lagi dipermasalahkan bahawa yang dimaksud dengan an-Nashibah adalah Ahlusunnah)).

Berkata Ni’matullah al-Jazairi dalam kitabnya al-Anwar an-Nu’maniyah (jilid II, hal 306-307), ((Adapun orang Nashibi, kondisi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka boleh dijelaskan dalam dua hal: Pertama, siapakah yang dimaksud dengan an-Nashib yang diceritakan dalam berbagai riwayat mereka itu lebih jahat dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mereka itu kafir dan najis menurut ijma’ para ulama imamiyah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bahAwa di antara ciri khas orang-orang Nawashib adalah: mendahulukan selain Ali atasnya)). Perkataan orang satu ini menunjukkan bahawa setiap yang mendahulukan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum kepemimpinan Ali radhiallahu ‘anhu, maka dia adalah Nashibi menurut versi orang-orang Rafidhah; padahal orang-orang Nashibi itu menurut mereka lebih jahat dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, bahkan dianggap kafir dan najis!!! Na’udzubillah!!

Kaum Rafidhah Menghalalkan Harta dan Nyawa Ahlusunnah

Berkata Yusuf al-Bahrani dalam kitabnya al-Hadaaiq an-Naadhirah Fii Ahkaam al-‘Itrah ath- Thaahirah (jilid XII, hal 323), “Sesungguhnya anggapan bahawa an-Nashib itu muslim, dan juga anggapan bahawa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semua tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar (maksudnya Syi’ah) mulai dari dahulu sampai sekarang, yang mana mereka itu mengatakan bahawa an-Nashib itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya bahkan dibenarkan untuk dibunuh.”

Dalam kitab Wasail asy-Syi’ah karangan al-Hur al-’Amili (jilid XVIII, hal 463) disebutkan, ((Berkata Daud bin Farqad, Aku bertanya kepada Abu Abdillah ‘alaihis salam, “Apa pendapatmu tentang an-Nashib?” Dia menjawab, “Halal darahnya (nyawanya) tapi aku bertaqiyyah (berpura-pura) darinya. Seandainya engkau boleh membunuhnya dengan cara meruntuhkan suatu tembok atasnya atau kamu tenggelamkan dia, supaya tidak diketahui bahawa kamulah pembunuhnya, maka lakukanlah!”)). Aku bertanya lagi, “Lantas bagaimana dengan hartanya?” Dia menjawab, “Musnahkanlah hartanya semampumu!”)).

Dalam kitab ar-Raudhah min al-Kafi (hal 285) disebutkan, ((Dari Abu Hamzah, Aku bertanya kepada Abu Ja’far ‘alaihis salam, “Sebahagian kawan-kawan kami memfitnah dan menuduh yang bukan-bukan terhadap siapa saja yang menyelisihi mereka?” Dia menjawab, “Lebih baik engkau tinggalkan perbuatan itu! Demi Allah wahai Abu Hamzah sesungguhnya seluruh manusia adalah anak-anak pelacur kecuali para pendukung kita!!”)). Yang dia maksud adalah: bahawa semua manusia adalah anak-anak hasil perzinaan kecuali orang-orang Syi’ah (Bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syi’ah suci dan bukan hasil perzinaan, padahal zina (baca: nikah mut’ah) sendiri mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama?!!). Wa laa haula wa laa quwwata illa billah.

Orang-Orang Rafidhah Mengkafirkan Golongan Ahlusunnah

Al-Faidl al-Kasyani dalam kitabnya Minhaj an-Najah (hal 48) berkata, “Barangsiapa yang mengingkari keimaman salah seorang dari mereka (yakni para imam yang dua belas) maka sesungguhnya dia itu sama dengan orang yang mengingkari kenabian seluruh para nabi.”

Berkata al-Maamaqaani dalam kitabnya Taudhih al-Maqaal (jilid I, hal 208), “Kesimpulan yang dapat diambil dari kitab-kitab, bahawa setiap yang tidak bermazhab itsna ‘asyar (syi’ah) akan diterapkan baginya hukum orang kafir dan musyrik di akhirat.”

Dengarlah orang-orang Rawafidah yang terang-terangan melaknat para ulama Islam seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Samahah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah: “Ini syeikh Bin Baz, kalian anggap dia itu syaikh?! Wahai orang-orang yang najis!, orang-orang yang kotor!, wahai para pengikut Ibnu Taimiyyah si anjing itu! Wahai para pengikut Bin Baz al-Munafiq si buta mata dan hati! Semoga Allah melaknat dia!!! Semoga Allah melaknat dia!! Anjing kalian ikuti?!, kalau bukan kerana kalian binatang niscaya kalian tidak akan mengikuti binatang, babi seperti Bin Baz!!!)). Wa laa haula wa laa quwwata illa billah.

Keyakinan Rafidah Mengenai Al-Mahdi Yang Dinanti-nantikan

Ahlusunnah meyakini bahawa di akhir zaman nanti akan muncul seorang dari ahlul bait, Allah kukuhkan dengannya agama Islam, dia berkuasa selama tujuh tahun, memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kesenangan dan kezaliman. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujannya, harta melimpah ruah tanpa batas.

Adapun Rafidhah, maka telah terjadi kontradiksi dalam keyakinan mereka tentang al-Mahdi. Kadangkala mereka mengingkari lahirnya al-Mahdi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kulaini dalam kitabnya Ushul al-Kafi (jilid I, hal 505), Ibnu Baabawaih al-Qummi dalam kitabnya Kamaal ad-Din Wa Tamaam an-Ni’mah (hal 51), juga al-Majlisi dalam kitabnya Bihaar al-Anwar (jilid 50, hal 329), bahawa al-Mahdi tidak akan dilahirkan, sebab harta warisan ayah al-Mahdi yang bernama al-Hasan al-’Askari sudah terlanjur dibahagi-bahagi.

Akan tetapi kadangkala mereka mengatakan bahawa al-Mahdi telah dilahirkan, akan tetapi dia masih bersembunyi di suatu tempat yang bernama gua as-Saamuroi, dan akan muncul kelak di akhir zaman untuk membantu Syi’ah dan membunuh musuh-musuh mereka dari kalangan Ahlusunnah.

Agar kerancuan itu lenyap, akan kita sebutkan perbezaan-perbezaan antara Mahdi yang diimani oleh orang Islam dengan Mahdi yang didakwa oleh orang Rafidhah.

Pertama, Mahdi mengikut orang Islam bernama Muhammad bin Abdullah, kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Namanya (al-Mahdi) sama dengan namaku, dan nama bapaknya (al-Mahdi) juga sama dengan nama bapakku.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, serta disahihkan oleh al-Albani dalam Misykaat al-Mashabih). Adapun Mahdi yang diakui oleh orang Rafidhah bernama Muhammad bin al-Hasan al-‘Askari sebagaimana yang disebutkan oleh al-Arbali dalam kitabnya Kasyf al-Ghummah (jilid III, hal 226).

Kedua, Mahdi orang Islam belum dilahirkan hingga sekarang dan dia akan dilahirkan di akhir zaman. Adapun mahdi orang Rafidhah didakwa telah dilahirkan pada tahun 255 H. Berkata al-Arbali dalam kitabnya Kasyf al-Ghummah (jilid III, hal 236), “Al-Mahdi lahir pada malam pertengahan Sya’ban tahun 255 H, lantas tatkala berumur lima tahun dia masuk gua as-Samuroi di Iraq. Dan sekarang dia masih hidup.” Jadi sejak tahun itu sampai hari ini mahdi orang Rafidhah sudah berumur 1168 tahun!!!

Berkata syaikh mereka, Abdul Hamid al-Muhajir berusaha keras untuk membuktikan adanya al-Mahdi khurafat mereka, “Manusia itu boleh sahaja hidup ribuan tahun, ditambah lagi kita tidak mengetahui umur yang disebutkan dalam Al Quran. Sedangkan umur 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu semua umur alami. Umur itu tidak ada yang tahu panjangnya kecuali Allah. Mungkin saja seseorang hidup salama umur Nuh. Nuh hidup 3000 tahun. Ilmu mutakhir membuktikan bahawa tidak ada suatu hal yang menghalangi panjangnya umur seseorang, seandainya Allah menghendaki. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini, kerana Allah menciptakanmu tidak hanya untuk hidup 60 tahun kemudian kamu mati, seandainya jika memang belum ada sebab-sebab kematian. Para ilmuwan berkata: Seandainya manusia selalu berada di atas kaedah ilmiah yang tepat di dalam makannya, minumnya, pakaiannya, tidurnya dan bangunnya, niscaya dia boleh hidup ribuan tahun!”

Ketiga, Mahdi orang Islam dari keluarga Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, berketurunan al-Hasan bin Ali radhiallahu ‘anhu, adapun mahdi yang didakwa oleh Rafidhah itu keturunan al-Husain bin Ali radhiallahu ‘anhu.

Keempat, Mahdi orang Islam tinggal selama 7 tahun, adapun Mahdi yang didakwa oleh Rafidhah tinggal selama 70 tahun.

Kelima, Mahdi orang Islam memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Adapun Mahdinya orang Rafidhah, sesungguhnya dia akan membunuh orang-orang Islam musuh-musuh Rafidhah, bahkan dia akan menghidupkan kembali ash-Siddiq dan al-Faaruq; Abu Bakar dan Umar radhiallahu ‘anhuma, kemudian menyalib keduanya, juga menyebat Aisyah dengan sebatan had, sebagaimana disebutkan dalam kitab ar-Raj’ah karangan Ahmad al-Ahsaa’ii (hal 161).

Bahkan Mahdi Rafidhah banyak melakukan pembunuhan di muka bumi ini terutama orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mereka berkata: bahawasanya al-Mahdi akan membunuh dua pertiga dari penduduk bumi.

Demi Allah, tidak diragukan lagi bahawa ini adalah pekerjaan al-Masih ad-Dajjal! Bahkan dalam Bihaar al-Anwar (jilid 52, hal 354) disebutkan, ((Telah diriwayatkan dari Abu Ja’far ‘alaihis salam bahawa dia berkata: Hingga kebanyakan manusia berkata: “Dia bukanlah dari keluarga Nabi Muhammad, seandainya dia dari keluarga Muhammad, niscaya dia itu akan bersikap lemah lembut.”)).

Keenam, Mahdi orang Islam menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, walaubagaimanapun mahdi yang didakwa oleh Rafidhah, dia akan menegakkan hukum keluarga Daud, bahkan akan menyeru Allah dengan nama Ibraninya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Usul al-Kaafi (jilid I, hal 398).

Ketujuh, Mahdi orang Islam, Allah akan menurunkan dengannya hujan, lantas bumi menumbuhkan tumbuhannya. Adapun Mahdi Rafidhah maka akan menghancurkan Ka’bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan akan menghancurkan semua masjid (yang ada di muka bumi). Sebagaimana yang disebutkan oleh ath-Thusi dalam kitabnya al-Gharib (hal 472).

Kelapan, Mahdi orang Islam memerangi Yahudi dan Nasrani, sampai agama betul-betul menjadi milik Allah semata-mata, dan dia berserta Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Adapun Mahdi orang-orang Rafidhah, maka dia akan berdamai dengan orang Yahudi dan Nasrani, lantas menghalalkan darah orang Islam dan membalas dendam terhadap mereka. Sebagaimana diterangkan al-Majlisi dalam kitabnya Bihar al-Anwar (jilid 52, hal 376).

Dengan demikian hilanglah ketidakjelasan perbezaan antara dua mahdi. Dan tidak mungkin Mahdi yang difahami oleh orang Islam itu sama dengan Mahdi orang Rafidhah itu.

POST A COMMENT


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.