POLITIK

[POLITIK][bleft]

ANTARABANGSA

[YAHUDI][bsummary]

EBOOK PERCUMA

[EBOOK][twocolumns]

KHAWARIJ SI ANJING NERAKA

Oleh : Abu Amru Radzi Othman

"Pada hari Hunain Rasulullah saw. mengutamakan sebagian manusia dalam pembagian ghanimah. Beliau memberi Al‑Aqra bin Habis Al‑Handhaly 100 unta, memberi Uyainah bin Badrul Fijary dengan jumlah yang serupa dan memberi para pembesar Arab, beliau mengutamakan mereka dalam pembagian. Maka berkata salah seorang, “Demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak bertujuan untuk mencari ridha Allah!” (HR. Muslim)

Lelaki yang membantah Nabi dan merasakan Nabi tidak berlaku adil adalah seorang yang bernama Dzhul Khuwaishirah. Lelaki jahanam ini merasakan dirinya lebih adil dan pandai mencari ridha Allah! Lalu keturunan manusia yang mewarisi pemikiran "adil" inilah yang dimaksudkan oleh nabi sebagai anjing kurap, yang akan mendiam dalam neraka.

KHAWARIJ ADALAH PEMBANGKANG

Al-lmam Asy-Syahrastani (w. 548 H) dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal berkata tentang Khawarij:

"Setiap orang yang memberontak kepada imam (penguasa) yang sah dan telah disepakati kaum muslimin maka dia disebut sebagai khawarij. Sama saja, apakah dia memberontak pada masa sahabat kepada Al-A'immah (Al-Khulafa') Ar-Rasyidm, atau setelah mereka pada masa tabi'in mahupun (pemberontakan) terhadap para imam (penguasa) di setiap zaman".

Al-lmam Al-Barbahari (w. 329 H) dalam Syarhus Sunnah berkata tentang Khawarij:

"Barang siapa yang memberontak kepada salah satu penguasa dari para penguasa kaum muslimin maka dia adalah khawarij, dan bererti dia telah memecah belah kesatuan kaum muslimin serta menentang sunnah. Matinya pun dalam keadaan mati jahiliyyah"

ANJING NERAKA YANG BERTUANKAN ORANG KAFIR DI NERAKA

Abu Umamah Al-Bahiliy RA di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika orang membawa kepala puak-puak Al-Azariqah (salah satu cabang daripada golongan Khawarij), dibunuh mereka ini kerana Nabi memerintahkan supaya mereka dibunuh. Kepala-kepala mereka dibawa dan diletakkan, Abu Umamah Al-Bahiliy - sahabat Nabi - melihat kepala-kepala mereka dan dia menangis, lantas dia berkata: "Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka!"

Sahabat Nabi bertanya kepada Abu Umamah: "Mengapa engkau mengatakan mereka ini anjing neraka? Adakah ini dari pendapatmu sendiri atau perkataan yang engkau dengar daripada Rasulullah SAW?"

Jawab Abu Umamah: "Sekiranya aku mengatakannya atas dasar pendapatku sendiri, maka sesungguhnya terlalu berani aku ini. Tetapi ketahuilah bahawa perkataan tersebut telah aku dengar daripada Rasulullah SAW tidak hanya sekali, bahkan tidak hanya dua kali atau tiga kali".

(Hadis Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi. Syaikh Al-Albani dan Syu’aib al-Arnauth menilainya sahih)

MENGHASUT RAKYAT UNTUK MEMBANTAH PEMIMPIN ADALAH KHAWARIJ QA'IDIYAH

Telah diriwayatkan oleh Al-lmam Abu Dawud dalam kitab beliau yang berjudul Masa'il Al-Imam Ahmad dari seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Muhammad Adh-Dha'if bahawa dia berkata: "Kelompok Qa'adul Khawarij adalah kelompok Khawarij yang paling jahat".

Ibnu Hajar berkata tentang kelompok penghasut yang selalu memasukkan peracaan kebencian dan menyeru agar rakyat menentang penguasa: "Kelompok Al-Qa'd adalah salah satu sekte kelompok Al-Khawarij yang mereka dahulu tidak pernah terlihat melakukan pemberontakan dengan senjata. Namun mereka selalu berupaya menentang para penguasa yang zhalim atau penguasa yang kejam semaksimal kemampuan mereka, dan mengajak (umat) kepada paham mereka. Bersama dengan itu mereka selalu mempropagandakan penentangan". (Tahdzibut Tahdzib)

Beliau juga berkata: "Al-Qa'adiyyah adalah orang-orang yang selalu mempropagandakan perlawanan terhadap penguasa, namun mereka tidak melakukannya secara langsung". (Hadyus Sari Muqaddimah Fathil Bari) 

KHAWARIJ SELALU DILIHAT SEPERTI ORANG ALIM TETAPI HAKIKATNYA JAHIL

Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis menyebutkan kisah Ibnu Abbas mendatangi mereka untuk berdialog:

"Aku datang menemui suatu kaum yang aku belum pernah melihat satu kaum pun yang setinggi mereka tingkat kesungguhannya. Dahi-dahi mereka hitam (seperti bekas luka) akibat banyak bersujud, tangan-tangan mereka kasar bagaikan lutut unta. Mereka memakai pakaian yang tercuci bersih dan terkenal. Wajah mereka nampak lesu disebabkan (sering) berjaga di malam hari (untuk beribadah)".

Mereka ini bersolat dan beribadah lebih rajin dari para sahabat! Justeru benarlah kata Rasulullah saw tentang perbandingan antara ibadah sahabat dengan ibadah kaum khawarij:

"Salah satu di antara kalian pasti akan menganggap rendah solat dibandingkan solat mereka, serta shaumnya (puasanya) dibandingkan shaum mereka. Mereka tekun membaca Al-Qur’an, namun bacaan tersebut tidak mampu melalui kerongkong mereka". (HR. Al-Bukhari)

Nabi memberi isyarat bahawa bicara mereka itu indah dan kelihatan seperti benar, malah mereka sering membacakan Al Qur'an dan hadis tetapi diselewengkan maknanya:

"Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang masih muda belia umurnya, dungu cara berpikirnya. Mereka berucap dengan sebaik-baik ucapan manusia. Mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti tembusnya anak panah daripada jasad haiwan buruannya. Tidaklah iman mereka mampu melewati kerongkongannya". (HR.  Al-Bukhari)

Ibnu Hajar ketika membahas hadis diatas telah berkata: "Bahawa yang dimaksud dengan خير قو ل البرية  adalah Al-Qur’an. Atau juga dapat bermakna bahawa mereka berucap dengan kata-kata yang baik secara zahir, namun hakikat sebenarnya tidak demikian. Seperti slogan mereka: لاحكم إلالله  (Tidak ada hukum kecuali milik Allah) [lihat Fathul Bari penjelasan hadis no. 6930]

Masih dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menunjukkan bahawa mereka ini bodoh dalam agama: "Berkata Imam Nawawi, bahawa yang dimaksud iaitu mereka tidak ada bahagian kecuali hanya melewati lidah mereka, tidak sampai pada kerongkongan mereka, apalagi ke hati mereka. Padahal yang diminta adalah dengan men-tadaburi-nya supaya sampai ke hatinya".

Ibnu Hajar juga menukil "Dan dikatakan bahawa mereka mendapati ayat-ayat yang diturunkan tentang orang-orang kafir, lalu mereka kenakan untuk orang-orang beriman" (Fathul Bari)

Imam Al-asy'ari dalam maqalahnya berkata: "Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian yang tetap dalam urusan ini, ada yang melihat nas secara zahir dan ada juga yang menta’wilkan nas menurut hawa nafsunya".

Imam Thabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas RA bahawa ia menyebutkan tentang Khawarij dan apa yang ia dapati ketika mereka membaca Al-Qur'an dengan perkataannya: "Mereka beriman dengan yang muhkam dan binasa dalam ayat mutasyabih". (Tafsir Ath-Thabari)

AGAMA HANYA UNTUK TEMBOLOK DAN NAFSU SERAKAH ATAS NAMA SYIASAH ISLAMIYAH

Berkata Nafi': "Sesungguhnya Ibnu Umar jika ditanya tentang Haruriyyah (satu sekte Khawarij), beliau menjawab bahawa mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah dan hartanya, menikahi wanita-wanita dalam 'iddahnya. Dan jika di datangkan wanita kepada mereka, maka salah seorang diantara mereka akan menikahinya, sekalipun wanita itu masih mempunyai suami. Aku tidak mengetahui seorangpun yang lebih berhak diperangi melainkan mereka". (Lihat Al-I'tisham)

Ibnu Jauzi menyatakan tabiat pelik mereka ini dalam Talbis Ibsli seperti berikut:"Mereka menghalalkan darah anak-anak, tetapi tidak menghalalkan makan buah tanpa dibeli. Berpayah-payah untuk beribadah dengan tidak tidur pada malam hari (untuk solat lail) serta mengeluh ketika hendak di potong lidahnya kerana khuatir tidak dapat berzikir kepada Allah, tetapi mereka membunuh Imam Ali RA. dan menghunus pedang kepada kaum muslimin (sebagaimana keluhan Ibnu Maljam). Untuk itu tidak menghairankan bila mereka puas terhadap ilmu yang telah dimiliki dan merasa yakin bahawa mereka lebih pandai/alim daripada Ali RA. Hingga Dzul Khuwaishirah berkata kepada Rasulullah saw "Berbuat adillah, sesungguhnya engkau tidak adil". Tidak sepatutnya Iblis dicontoh dalam perbuatan keji seperti ini. Kami berlindung kepada Allah dari segala kehinaan".

WABAK ANJING GILA DARI PEMBANGKANG PASTI MENJALAR

Mu’awiyah bin Abi Sufyan RA yang berkata: Sesungguhnya Rosulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya Ahlul Kitabain –Taurah dan Injil- telah tercerai-berai dalam agama mereka menjadi 72 agama. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 agama – iaitu hawa nafsu-. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu Al Jama’ah. Dan bahawasanya akan keluarlah di dalam umatku kaum-kaum yang dijalari oleh hawa-hawa nafsu tadi, sebagaimana penyakit anjing gila menjalari korbannya. Tidaklah tersisa darinya satu uratpun dan satu persendianpun kecuali dia akan memasukinya". (HR. Ahmad, hadits hasan) 

PEMBAWA WABAH ANJING NERAKA WAJAR DIBUNUH JIKA PEMERINTAH MENYURUH

Ali bin Abi Thalib RA berkata bahawa Nabi bersabda tentang pembangkang:

"Apabila kalian bertemu dengan mereka (Khawarij/pembangkang) maka bunuhlah mereka! Sesungguhnya orang-orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat". (HR. Muslim dalam Shahihnya)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Mereka adalah orang-orang yang memerangi Amirul mukminin dan para sahabatnya. Salaful ummah dan para imam sepakat dalam memerangi mereka kerana perintah Nabi Muhammad untuk menghilangkan keburukan dari kaum muslimin, akan tetapi para sahabat tidak mengkafirkan mereka bahkan Ali bin Abi Thalib mengharamkan harta dan keturunan mereka serta tidak menghukumi mereka sebagai orang murtad seperti Musailamah beserta para pengikutnya".  (Minhaj as-Sunnah)

KHAWARIJ SANGAT LEMAH LEMBUT DENGAN KAFIR HARBI DAN BABI

"Sesungguhnya dari keturunan (Dzhul Khuwaishirah) ini ada kaum yang membaca Al-Qur’an yang tidak sampai kecuali pada kerongkongan, mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala, mereka keluar dari Islam sebagaimana tembusnya anak panah dari jasad binatang buruannya, jika aku menjumpai mereka pasti akan dibunuh mereka seperti membunuh kaum Aad". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Jauzi membawakan sebuah riwayat tentang nyawa seekor babi itu lebih dihargai oleh kelompok khawarij daripada menjaga Islam (dengan membunuh tabi'in yang meriwayatkan Hadis). Ibnu Jauzi menulis:

"Dalam perjalanannya, orang-orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Khabab. Mereka bertanya: "Apakah engkau pernah mendengar dari bapamu suatu hadis yang dikatakan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ceritakanlah kepada kami tentangnya".

Abdullah Berkata : "Ya, aku mendengar dari bapaku, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tentang fitnah. Yang duduk ketika itu lebih baik dari pada yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari pada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Jika engkau menemukannya, hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang terbunuh".

Mereka berkata: "Engkau mendengar hadis ini dari bapamu dan memberitakannya dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam?".

Beliau menjawab: "Ya". Setelah mendengar jawapan tersebut, mereka mengajaknya ke hulu sungai, lalu memenggal lehernya, maka mengalirlah darahnya seolah-olah seperti tali terompah. Lalu mereka membelah perut budak wanitanya dan mengeluarkan isi perutnya, padahal ketika itu sedang hamil.

Kemudian mereka datang ke sebuah pohon kurma yang lebat buahnya di Nahrawan. Tiba-tiba jatuhlah buah kurma itu dan diambil salah seorang di antara mereka lalu ia masukkan ke dalam mulutnya. Berkatalah salah seorang di antara mereka. "Engkau mengambil tanpa dasar hukum, dan tanpa harga (tidak membelinya dengan sah)". Akhirnya dia pun meludahkannya kembali dari mulutnya. Salah seorang yang lain mencabut pedangnya lalu mengayun-ayunkannya. Kemudian mereka melewati babi milik Ahlu Dzimmah, lalu ia penggal lehernya kemudian di seret moncongnya. Mereka berkata, "Ini adalah kerosakan di muka bumi". Setelah mereka bertemu dengan pemilik babi itu maka mereka ganti harganya"

PEMBANGKANG ADALAH MANUSIA PALING BANGSAT

Imam Bukhari berkata: "Ibnu Umar menganggap mereka sebagai Syiraaru Khaliqah (seburuk-buruk mahluk Allah)" (Fathul Bari)

Syeikh Ubaid Al Jabiri berkata bahawa Nabi bersabda: "Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan yang paling buruk tabiatnya". Nabi juga bersabda: "Mayat mereka adalah seburuk-buruk mayat di kolong langit”, “Berbahagialah orang yang membunuh mereka dan dibunuh oleh mereka", "Kalau aku dapati mereka, niscaya aku akan binasakan mereka seperti binasanya kaum ‘Ad dan Iram".

POST A COMMENT


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.