POLITIK

[POLITIK][bleft]

ANTARABANGSA

[YAHUDI][bsummary]

EBOOK PERCUMA

[EBOOK][twocolumns]

TAQIYYAH DALAM AGAMA SYIAH

Oleh : Keris Research Institute for Syiah Ideology (KERiS)

Permasalahan Taqiyyah

Penghalang pertama yang menyatukan kita dengan mereka ialah apa yang mereka sebut dengan At Taqiyyah[1]. Taqiyyah adalah suatu keyakinan dalam agama yang membolehkan mereka untuk berpenampilan di hadapan kita dengan penampilan yang menyelisihi hati nurani mereka. Dengan demikian itu, orang yang dungu atau baghal dari kalangan kita (Ahlusunnah) akan tertipu dengan penampilan mereka terutama sekali kelompok kita (ahli sunnah) yang mahu 'merapatkan' Sunnah dengan Syiah, padahal sebenarnya mereka tidaklah begitu menginginkan, juga tidak rela, dan tidak akan menerapkan hal itu, kecuali bila hal itu hanya dilakukan oleh satu pihak saja (iaitu pihak Ahlusunnah). Sedangkan di pihak lain, mereka tetap berada dalam prinsip mereka dan tidak mahu berlapang dada. Walaupun para pelakon “Taqiyyah” dari mereka berhasil meyakinkan kita bahawa mereka telah maju beberapa langkah untuk 'merapatkan' hubungan dengan kita, maka sesungguhnya masyarakat Syiah seluruhnya; pemuka mereka dan masyarakat awamnya akan tetap terpisah dengan kita melalui sandiwara ini. Dan mereka tidak akan pernah menerima apapun apa yang dikatakan oleh para perwakilan yang telah memulakan gerakan 'Taqrib' mewakili pihak mereka.

Di antaranya hadis yang mereka yakini bahawa Imam kelima mereka, iaitu Muhammad Al Baqir meriwayatkan suatu hadis yang di berbunyi: 

“At Taqiyyah ialah kebiasaanku dan kebiasaan bapak-bapakku, dan tidak beriman orang yang tidak bertaqiyyah.” (Al Ushul Minal Kafi, bab: At Taqiyyah jilid: 2 hal: 219).

Syeikh ahli hadis mereka, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Babuyah Al Kummi telah menyebutkan dalam sebuah risalahnya yang berjudul Al I’tiqadaat: 

“Bertaqiyyah wajib hukumnya, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia bagaikan orang yang meninggalkan solat.” Dia juga berkata: “Bertaqiyyah wajib hukumnya, dan tidak boleh dihapuskan hingga datang sang penegak keadilan (imam mahdi), dan barang siapa yang meninggalkannya sebelum dia datang, maka dia telah keluar dari agama Allah Ta’ala, dan dari agama Al Imamiyyah, serta menentang Allah, Rasul-Nya dan para Imam.” (Baca risalah Al I’tiqadaat, pasal At Taqiyyah, terbitan Iran tahun: 1374 H).

Celaan Terhadap Al Quran

Al Quran Al Karim, yang semestinya menjadi rujukan dan penyatu antara kita dengan mereka dalam usaha mendekatkan diri kepada penyatuan, tetapi ternyata prinsip-prinsip agama mereka tertegak di atas penakwilan ayat-ayatnya dengan memalingkan erti sebenar isi Al-Quran berlainan dari pemahaman yang difahami oleh para sahabat radhiallahu ‘anhum melalui Nabiﷺ, selain pemahaman yang tidak pernah difahami oleh para imam kaum muslimin (semoga Allah merahmati mereka) dari generasi yang padanya diturunkan Al Quran.

Bahkan salah seorang ulama terkemuka kota Najaf, iaitu Haji Mirza Husain bin Muhammad Taqi An Nuri At Thobarsi, seorang tokoh yang mereka agungkan sampai-sampai ketika dia wafat pada tahun 1320 H dan telah mereka kuburkannya di kompleks pemakaman Al Murtadhowi di kota Najaf, di singgasana kamar Banu Al Uzma binti Sultan An Nashir Lidinillah, yang berupa teras kamar yang menghadap ke Kiblat yang terletak di sebelah kanan setiap orang yang masuk ke halaman Al Murtadhowi dari pintu kiblat di kota Najef Al Asyraf. Suatu tempat paling suci bagi mereka. Ulama kota Najef ini pada tahun 1292 H di saat dia berada di kota Najaf di sisi kuburan yang dinisbatkan kepada Imam Ali radhiallahu 'anhu telah menulis sebuah buku yang diberikan judul: “Fashlul Khithab Fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbaab.” (Makna judul buku ini: “Keterangan Terperinci Berkenaan Pembuktian Terjadinya Penyelewengan Pada Kitab Tuhan Para Raja”). Beliau mengumpulkan beratus-ratus nukilan dari ulama-ulama dan para mujtahid Syiah di sepanjang masa yang menegaskan bahawa Al Quran Al Karim yang dibaca oleh majoriti Umat Islam telah ditambah dan dikurangi.

Buku karya At Thobarsi ini telah diterbitkan di Iran pada tahun 1289 H, dan tatkala itu, buku ini telah menimbulkan kontroversi. Hal ini kerana, pada satu ketika dahulu mereka menginginkan agar soal menimbulkan keraguan tentang keaslian Al Quran hanya diketahui secara terbatas oleh kalangan tertentu dari kumpulan mereka. Namun dalam masa yang sama, pemikiran ini telah direkodkan dengan tersebarnya beratus-ratus kitab-kitab mereka, dan agar hal ini tidak dikumpulkan dalam satu buku yang dicetak dalam beribu-ribu edisi dan akhirnya dibaca oleh musuh mereka, buku tersebut menjadi senjata mereka yang dapat disaksikan oleh setiap orang. Tatkala para tokoh mereka menyampaikan kritikan ini, penyusun kitab ini menentang mereka, dan kemudian dia menuliskan kitab lain yang diberikan judul: Raddu Ba’dhis Syubhaat ‘An Fashlil Khithab Fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbaab (Makna judul buku ini: Bantahan Terhadap Sebahagian Kritikan Kepada kitab “Keterangan Terperinci seputar pembuktian terjadinya penyelewengan pada kitab Tuhan para raja”.). Dia menuliskan pembelaan ini pada akhir hayatnya, iaitu dua tahun sebelum ia wafat.

Sesungguhnya kaum Syiah telah memberikan penghargaan kepadanya atas jasanya membuktikan bahawa Al Quran telah mengalami penyelewengan, iaitu dengan menguburkannya di tempat istimewa dari kompleks pemakaman keturunan Ali di kota Najaf. Dan di antara hal yang dijadikan bukti oleh tokoh kota Najaf ini bahawa telah terjadi kekurangan pada Al Quran, ialah pada hal: 180, ia menyebutkan satu surat yang oleh kaum Syiah disebut dengan nama “Surat Al Wilayah”. Pada surah ini ditegaskan kewalian sahabat Ali:


يأيها الذي آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصِّراط المستقيم …إلخ


“Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau dengan seorang nabi dan wali yang telah Kami utus guna menunjukkan kepadamu jalan yang lurus…” [2]

Demikianlah surah Syiah. Gaya bahasanya buruk, lucu lagi tidak fasih, ditambah lagi kesalahan utama dalam ilmu nahu, membuktikan bahawa itu adalah surah yang ditulis oleh mereka yang bukan berketurunan Arab. Hasil rekayasa orang-orang bukan Arab yakni Parsi yang dungu, sehingga mereka memalukan diri sendiri dengan menambahkan surah ini. Inilah “Al Quran” yang dimiliki kaum Syiah, yang mana terdapat kesalahan, dengan gaya bahasa bukan Arab dan menyalahi ilmu nahu! Adapun Al Quran milik kita (Ahlusunnah wal Jama’ah) adalah Al Quran dengan bahasa Arab yang nyata tidak ada kesalahan, sarat dengan rasa manis, dan keindahan, bak sebuah pohon yang penuh dengan buah, dan akarnya menjalar ke dalam bumi, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, penyembuh, sedangkan orang-orang yang tidak beriman telinga mereka tuli dan mata mereka buta.

Seorang tokoh yang bernama Muhammad Ali Su’udi (yang mana beliau merupakan ketua kepada jabatan di Jabatan Keadilan di Mesir, dan salah satu murid terdekat Syaikh Muhammad Baduh) telah berjaya menemukan “Mushaf Iran” yang masih dalam bentuk manuskrip yang dimiliki oleh orientalis British. Beliau kemudian beliau menangkap gambar surah tersebut dengan kamera. Di atas teks Arabnya terdapat terjemahan dengan bahasa Iran (Parsi), persis seperti yang dimuat oleh At Thobarsi dalam bukunya: “Fashlul Khithab Fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbaab.” 

Surah ini juga dapat dilihat dalam buku mereka yang berjudul “Dabistan Mazahib” dengan bahasa Iran (Parsi), hasil karya Muhsin Fani Al Kasymiri. Buku ini dicetak di Iran dalam beberapa edisi. Surah palsu ini juga dinukilkan oleh seorang pakar sekaligus orientalis yang bernama Noldekh dalam bukunya “Tarikh Al Mashohif” (Sejarah Mushaf-mushaf) jilid: 2 hal: 102, dan yang diterbitkan oleh Harian Asia-Perancis pada tahun 1842 M, pada hal: 431-439.

Sebagaimana tokoh kota Najaf ini berdalil dengan surat Al Wilayah yang mana terjadinya perubahan kepada Al Quran, dia juga berdalil dengan riwayat yang termaktub pada hal: 289, dari kitab “Al Kafi” (Judul lengkap Kitab ini ialah: Al Jami’ Al Kafi, karya Abu Ja’far Ya’qub Al Kulaini Ar Razi) edisi tahun 1287 H, Iran -kitab ini menurut mereka sama kedudukannya dengan “Sahih Bukhari” menurut kaum Muslimin. Pada halaman tersebut dalam kitab Al Kafi termaktub sebagaimana berikut:

“Beberapa ulama kita meriwayatkan dari Sahl bin Ziyad, dari Muhammad bin Sulaiman, dari sebahagian sahabatnya, dari Abu Hasan ‘alaihis salaam (maksudnya Abu Hasan kedua, iaitu Ali bin Musa Ar Ridha, wafat pada tahun 206, dia menyatakan bahawa: “Dan aku berkata kepadanya: Semoga aku menjadi penebusmu, kita mendengar ayat-ayat Al Quran yang tidak ada pada Al Quran kita sebagaimana yang kita dengar, dan kita tidak dapat membacanya sebagaimana yang kami dengar dari anda, maka apakah kami berdosa? Maka beliau menjawab: Tidak, bacalah sebagaimana yang pernah kalian pelajari, kerana suatu saat nanti akan datang orang yang mengajari kalian.”

Tidak diragukan bahawa ucapan ini merupakan hasil rekayasa kaum Syiah atas nama imam mereka Ali Bin Musa Ar Ridha. Walaupun demikian ucapan ini merupakan fatwa bahawa penganut Syiah tidak berdosa bila membaca Al Quran sebagaimana yang dipelajari oleh masyarakat umum dari Mushaf Utsmani, kemudian orang-orang tertentu dari kalangan Syiah akan saling mengajarkan kepada sebahagian lainnya hal-hal yang menyelisihi Mushaf tersebut yang berupa hal-hal yang mereka yakini ada atau pernah ada pada mushaf-mushaf para imam mereka dari kalangan Ahlul Bait (keturunan Nabi Muhammad ﷺ ).

Teks Lengkap Surat Al Wilayah

Pada buku aslinya, di halaman ini dimuat (Surat Al Wilayah) yang berjaya diperolehi dengan rakaman kamera dari salah satu Mushaf Iran, dan pada setiap kata terdapat terjemahannya dalam bahasa Parsi:


يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم # نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير # إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم # والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين # إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين # ما خالفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين#


“Seorang Nabi dan wali sebahagian mereka dan sebahagian lainnya adalah sama. Sedangkan Aku adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi janji Allah, mereka akan mendapatkan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan kedudukan yang besar dalam neraka Jahanam. Bila diseru kepada mereka: Manakah orang-orang yang berbuat alim lagi mendustakan para rasul: apa yang menjadikan mereka menyelisihi para rasul?? melainkan dengan kebenaran, dan tidaklah Allah akan menampakkan mereka hingga waktu yang dekat. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sedangkan Ali termasuk para saksi.”

Al Quran yang mereka yakini, dan yang mereka rahsiakan di kalangan mereka, dan tidak diterbitkan secara terbuka, dalam rangka menerapkan ideologi At Taqiyyah, seandainya seluruh ulama-ulama besar Syiah tidak meyakini bahawa Al Quran telah di selewengkan, mustahil mereka mensifati penulis buku yang memuatkan dua ribu hadis yang membuktikan penyelewengan Al Quran dengan pelbagai sifat yang terpuji, misalnya ucapan mereka: semoga Allah mensucikan ruhnya, atau dia adalah imam para ahli hadis. Seandainya mereka meyakini selain ini, niscaya mereka akan ramai-ramai membantahnya, atau menentangnya, atau menyatakan dia sebagai ahli bid’ah atau orang kafir kerana masih adakah keislaman bagi orang yang mengatakan bahawa Al Quran telah mengalami penyelewengan?! Perbandingan antara Al Quran tersebut dengan Al Quran yang telah diketahui oleh setiap orang dan telah tersebar luas serta termaktub pada Al Mushaf Al Utsmani, menjadi alasan yang mendorong Husain bin Muhammad Taqi An Nury At Thobarsy untuk menulis di dalam bukunya yang berjudul: “Fashlul Khithab Fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbaab.” [3]

Apapun perihalnya, bukan hanya An Nury At Thobarsi pemuka para imam ahli hadis dan rijal (biografi ulama’) seorang yang menyatakan bahawa Al Quran telah diselewengkan, tetapi juga kenyataan ini boleh didapati pada imam-imam (Syiah) terkemuka lainnya, yang sekelas dengannya, yang menyatakan hal yang sama. Misalnya Al Kulaini, penulis buku Al Kahfi dan Ar Raudhah, Al Kummi penulis buku tafsir yang disebut oleh An Najasyi dalam buku Rijalun Najasi pada hal: 183: “Ia memiliki kredibiliti tinggi (tsiqah) dalam hal hadis dan kuat hafalannya, dapat dipercayai dan benar mazhabnya”, dan juga Syeikh Mufid yang dinyatakan oleh An Najasyi dalam Rijalun Najasy hal: 284: “Keahliannya dalam hal ilmu fikih, riwayat, kredibiliti (tsiqah) dan ilmu secara umum telah diketahui oleh setiap orang”, dan dia juga dipuji oleh sayyid Muhsin Al Amin dalam bukunya “A’ayanus Syiah” jilid 1/237, dan juga Al Kasyi, Al Ardubili, dan juga Al Majlisi.

Seandainya seluruh tokoh terkemuka kaum Syiah tidak meyakini terjadinya penyelewengan pada Al Quran, mustahil mereka memuji orang yang telah menuliskan sebuah buku yang menyebutkan dua ribu hadis yang membuktikan penyelewengan Al Quran dengan berbagai pujian ini. Misalnya mereka menyebutnya dengan: Semoga Allah menyucikan jiwanya, atau dia adalah imam para ahli hadis. Seandainya mereka menyakini penipuannya, niscaya mereka membantahnya, atau mencelanya, atau menyatakannya sebagai ahli bid’ah atau mengafirkannya… kerana apakah yang masih tersisa setelah seseorang menyakini bahawa Al Quran telah diselewengkan?

Walaupun kaum Syiah berusaha untuk mempotretkan diri bahawa mereka berlepas diri dari buku An Nuri At Thobarsi dalam rangka menerapkan ideologi At Taqiyyah, akan tetapi buku tersebut memuat beratus-ratus nukilan dari ulama’ mereka yang terdapat pada buku-buku yang dipercayai oleh mereka. Suatu hal yang membuktikan dengan pasti bahawa mereka menyakini dan beriman dengan adanya penyelewengan. Hanya saja mereka tidak menginginkan terjadinya kontroversi tentang keyakinan mereka tentang Al Quran.

Dengan demikian, ada dua Al Quran: yang pertama Al Quran yang telah tersebar luas dan diketahui oleh setiap orang, dan yang kedua: Al Quran khusus yang tersembunyi, yang di antara isinya ialah surah Al Wilayah. Dalam hal ini mereka mengamalkan pesanan yang mereka rekayasakan atas nama salah seorang imam mereka, iaitu Ali bin Musa Ar Ridha: “Bacalah sebagaimana yang pernah kalian pelajari, kerana suatu saat nanti akan datang orang yang mengajari kalian!!”

Di antara ayat yang menurut kaum Syiah telah dihapuskan dari Al Quran ialah ayat:


وجعلنا عليا صهرك“Dan Kami jadikan Ali sebagai menantumu.”

Mereka beranggapan bahawa ayat ini telah dihapuskan dari surah أَلَمْ نَشْرَحْ. Mereka tidak merasa malu dengan anggapan ini! Padahal mereka mengetahui bahawa surah أَلَمْ نَشْرَحْ adalah surah Makkiyyah (Surah Makkiyyah ialah surat yang diturunkan semasa Nabi ﷺ masih berada di kota Makkah dan sebelum berhijrah ke kota Madinah) sedangkan yang menjadi menantu Baginda ﷺ  kala itu ialah Al ‘Ash bin Al Rabi’ Al Umawi. Dia pernah dipuji oleh Rasulullah ﷺ dari atas mimbar masjid Nabawi As Syarif, tatkala sahabat Ali radhiallahu ‘anhu berencana menikahi anak wanita Abu Jahal sebagai madu bagi isterinya Fatimah radhiallahu ‘anha. Oleh sebab itulah Fatimah mengadu perihal suaminya, Ali bin Abi Talib kepada ayahnya iaitu Rasulullah ﷺ. (Pujian Nabi ﷺ kepada menantunya Al ‘Ash bin Al Rabi’ Al Umawi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.) 

Dan bila sahabat baginda ﷺ yakni Ali menjadi menantu Nabi ﷺ kerana menikahi salah seorang puteri Baginda ﷺ, maka Allah ta’ala telah menjadikan sahabat baginda, Utsman bin Affan juga sebagai menantu Baginda, kerana telah menikahi dua puterinya. Dan Nabi ﷺ  bersabda kepadanya ketika isteri keduanya (Ummu Kultsum) meninggal dunia:


لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها


“Seandainya aku memiliki anak wanita ketiga, niscaya akan aku nikahkan engkau dengannya.” (Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam kitabnya Usudul Ghobah 1/749 & 1458). 

Tokoh mereka yang bernama Abu Manshur Ahmad bin Ali bin Abi Talib At Thobarsyi (salah seorang syeikh Ibnu Syahruasyub wafat thn 588 H dalam bukunya: “Al Ihtijaj ‘Ala Ahli Al Lijaaj” menyebutkan bahawa sahabat yakni Ali pada suatu hari berkata kepada salah seorang zindiq (kaum sesat) -yang dia tidak menyebutkan namanya): “Adapun sikapmu yang tidak peduli dengan firman Allah ta’ala:


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ


“Dan bila kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu suka.” (An Nisa: 3)

Tidak ada kaitan antara berbuat adil kepada anak-anak yatim dengan menikahi wanita, dan tidaklah setiap wanita itu yatim. Ayat yang sebenarnya ialah apa yang telah aku kemukakan kepadamu, bahawa kaum munafik[4] telah menghapuskan berbagai perintah dan kisah dari Al Quran yang terletak antara firman Allah tentang anak-anak yatim hingga firman Allah tentang menikahi wanita, sebanyak lebih dari sepertiga Al Quran!?

Tidak diragukan bahwa kisah ini bahagian dari kedustaan mereka atas nama sahabat Ali radhiallahu ‘anhu. Dengan bukti beliau sendiri tidak pernah mengumumkan sepanjang masa kepemimpinannya atas kaum muslimin sepertiga Al Quran yang telah dihapuskan dari tempat ini, dan tidak juga memerintahkan kaum muslimin untuk menuliskannya kembali, atau mempelajari dan mengamalkan kandungannya.

Dan tatkala pertama kali buku “Fashlul Khithab Fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbaab” terbit dan beredar di tengah-tengah kaum Syiah dan lainnya di Iran, Najaf dan negeri lainnya lebih kurang lapan puluh tahun yang lalu (sedangkan buku ini penuh dengan puluhan bahkan ratusan kisah-kisah palsu atas nama Allah dan hamba-hamba pilihan-Nya semacam ini) kaum kristian; musuh-musuh Islam bergembira dan segera menterjemahkannya ke berbagai bahasa mereka. Fenomena ini disebutkan oleh Muhammad Mahdi Al Ashfahani Al Kazhimi pada jilid 2 hal: 90 dari bukunya yang berjudul: “Ahsanul Wadi’ah”, yang merupakan penyempurna buku: “Raudhatul Jinan.”

Ada dua teks yang jelas dalam buku yang sederajat dengan Sahih Bukhari menurut mereka, iaitu buku “Al Kafi” karya Al Kulaini, teks pertama pada hal: 54, edisi tahun 1278 H di Iran, iaitu, “Dari Jabir Al Ju’fi, ia menuturkan: Aku pernah mendengar Abu Ja’far ‘alaihissalaam berkata: Tidaklah ada seseorang yang mengaku telah menghafal Al Quran semuanya sebagaimana tatkala diturunkan melainkan dia adalah seorang pendusta. Dan tidaklah ada orang yang berhasil mengumpulkan dan menghafalnya secara utuh sebagaimana ketika diturunkan selain Ali bin Abi Talib dan para imam setelahnya.” Setiap orang Syiah yang membaca kitab “Al Kafi” ini (yang kedudukannya bagaikan Sahih Bukhari menurut Ahlusunnah) pasti mengimani teks ini.

Adapun kita Ahlusunnah, maka kita berkeyakinan: Sesungguhnya kaum Syiah telah berdusta atas nama Al Baqir Abu Ja’far rahimahullah dengan bukti sahabat Ali radhiallahu ‘anhu sendiri selama masa khilafahnya (padahal beliau berada di kota Kuffah) tidak pernah beramal selain dengan Mushaf yang telah dikumpulkan dan disebar luaskan serta ditetapkan untuk diamalkan di seluruh penjuru (sebagai kurnia dari Allah ta’ala) oleh khalifah Utsman radhiallahu ‘anhu, sehingga zaman kita dan sehingga hari kiamat. Seandainya Ali radhiallahu ‘anhu memiliki mushaf lain, (sedangkan dia adalah seorang khalifah dan penguasa, di seluruh wilayah kekuasaannya tidak ada yang berani menentangnya) niscaya dia akan mengamalkannya, dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyebar luaskan dan mengamalkannya. Dan seandainya dia memiliki mushaf lain, sedangkan dia menyembunyikannya dari kaum muslimin, maka dia adalah seorang pengkhianat terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama Islam!!

Sedangkan Jabir Al Ju’fi yang mengaku mendengar ucapan keji tersebut dari Imam Abi Ja’far Muhammad Al Baqir, walaupun dianggap berkredibiliti tinggi (dapat dipercayai) menurut mereka (Syiah), akan tetapi sebenarnya dia telah dikenali oleh imam kaum muslimin sebagai pendusta. Abu Yahya Al Himmani berkata: Aku mendengar Abu Hanifah berkata: Aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang pernah aku temui seorang pun yang lebih utama dibanding ‘Atha’, dan tidak seorang pun yang lebih pendusta dibanding Jabir Al Ju’fi. (Silahkan baca makalah yang dimuat di Majalah Al Azhar hal: 307, edisi tahun 1372 H).

Dan teks yang lebih nyata dustanya dibanding teks pertama dari Abu Ja’far yang terdapat pada buku “Al Kafi” ini, ialah teks dari anak beliau Ja’far As Sodiq rahimahullah ta’ala dan yang juga dimuat dalam 'Sahih Bukhari' mereka “Al Kafi” hal: 57, edisi 1278 H Iran:

“Dari Abi Bashir, dia menuturkan: Aku pernah masuk menemui Abu Abdillah (Ja’far As Sodiq)……hingga Abu Abdillah berkata: “Dan sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah ‘alaihas salaam …dia menuturkan: Aku pun bertanya: Apa itu Mushaf Fatimah? Dia menjawab: Mushaf seperti Al Quran kalian itu tiga kali lipat (tebalnya), dan sungguh demi Allah tidaklah ada padanya satu huruf pun dari Al Quran kalian.”

Teks-teks orang-orang Syiah yang dipalsukan atas nama imam-imam Ahlul Bait ada sejak zaman dahulu, kerana telah dibukukan oleh Muhammad bin Ya’qub Al Kulaini Ar Razi dalam bukunya “Al Kafi” lebih dari seribu tahun yang lalu. Dan teks-teks tersebut telah wujud lebih lama kerana dia menukilkan teks tersebut dari orang sebelumnya, para tokoh pendusta para 'arkitek' agama Syiah.

Semasa Sepanyol berada di bawah kekuasaan Bangsa Arab dan Islam, Imam Abu Muhammad ibnu Hazm beradu hujjah dan argumentasi dengan para pendeta Nasrani melalui teks-teks kitab mereka. Dan beliau membuktikan kepada mereka bahawa kitab mereka telah mengalami penyelewengan, bahkan kitab aslinya telah hilang. Maka para pendeta tersebut membalas hujjah beliau berdalilkan bahawa kaum Syiah telah menetapkan bahawa Al Quran juga mengalami penyelewengan. Mendengar jawapan yang demikian, Ibnu Hazm menjawab mereka bahawa anggapan kaum Syiah tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas Al Quran tidak juga atas kaum muslimin, kerana kaum Syiah tidak termasuk kaum muslimin. Silah rujuk dan baca “Al Fishol Fi Al Milal wa An Nihal” karya Ibnu Hazm, jilid 2 hal: 78 dan juz 4 hal: 182, edisi pertama Al-Kaherah.

Satu fakta berbahaya yang kami merasa perlu untuk diingatkan kepada pemerintah-pemerintah Islam: bahawa prinsip fahaman Syiah Al Imamiyyah Al Itsna ‘Asyriyyah yang dikenali juga dengan Al Ja’fariyyah berdiri di atas keyakinan bahawa seluruh pemerintah Islam sejak wafatnya Nabi ﷺ hingga saat ini (kecuali tahun-tahun kepemimpinan Ali bin Abi Talib radhiallahu ‘anhu) merupakan pemerintahan yang tidak syar’ie (tidak sah), dan tidak boleh bagi seseorang yang berfahaman Syiah untuk mentaati dan ikhlas dalam hatinya kepada mereka. 

Mereka berkewajipan untuk selalu memusuhi mereka dan berwaspada! Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa kekuasaan pemerintahan tersebut, yang telah lalu, dan yang ada sekarang serta yang akan datang merupakan kekuasaan hasil rampasan. Penguasa yang sah dalam fahaman Syiah dan ideologi mereka hanya ada pada para imam dua belas mereka semata-mata, baik mereka langsung yang menjalankan kepemimpinan atau tidak. Adapun selain daripada mereka yang memegang kepemimpinan, semenjak Abu Bakr, Umar sehingga para khalifah setelahnya hingga saat ini, apapun jasanya untuk agama Islam, dan apapun perjuangannya dalam menebarkan agama Islam dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi atau memperluas negeri Islam, maka sebenarnya mereka itu adalah para penentang dan perampas kekuasaan hingga hari Kiamat! 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] At Taqiyyah ialah seseorang menampakkan sikap yang tidak sesuai dengan isi batinnya. Mereka dalam hal ini berdalilkan dengan beberapa hadis, di antaranya hadis yang mereka sebut-sebut ialah dari Ali bin Abi Talib radhiallahu ‘anhu yang pada hadis ini (menurut anggapan mereka) beliau (Ali) berkata: “At Taqiyyah termasuk amalan seorang mukmin yang paling utama, dengannya ia menjaga diri dan saudaranya dari tindakan orang-orang jahat.” (Baca: Tafsir Al Askari, hal: 162 Pustaka Ja’fari, India).

[2] Lanjutan surah ini (sebagaimana dapat anda lihat pada halaman selanjutnya) sebagai berikut: “Seorang Nabi dan wali sebahagian mereka dan sebahagian lainnya adalah sama, sedangkan Aku adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi janji Allah, mereka akan mendapatkan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan kedudukan yang besar dalam neraka Jahanam. Bila diseru kepada mereka: Manakah orang-orang yang berbuat alim lagi mendustakan para rasul: apa yang menjadikan mereka menyelisihi para rasul?? melainkan dengan kebenaran, dan tidaklah Allah akan menampakkan mereka hingga waktu yang dekat. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sedangkan Ali termasuk para saksi.”

[3] Salah seorang ulama’ terkemuka Syiah, Agha Buzurk At Thohrani, penulis ensiklopedia Syiah yang telah masyhur “Az Dzari’ah Ila Tashonif As Syiah” menuturkan dalam bukunya: “Thobaqaat A’laam As Syiah”, bahagian kedua dari juz pertama, yang lebih dikenal dengan judul: “Nuqaba’ Al Basyar Fi Al Qarni Ar Rabi’ ‘Asyar”, pada hal: 544, cetakan Pustaka Al Ilmiah Najef 1375 H-1956 M, dia berkomentar tentang An Nury At Thobarsi: “Ia adalah pemuka para imam ahli hadis dan rijal (biografi ulama’) pada generasi terakhir, dan termasuk ulama’ terkemuka Syiah, dan tokoh Islam terkemuka pada abad ini.”

[4] Yang dimaksudkan oleh Abu Manshur At Thobarsi dengan sebutan munafik ialah para sahabat Rasulullah ﷺ yang telah mengumpulkan teks-teks Al Quran, dan yang diamalkan oleh Ali bin Abi Talib sepanjang masa khilafahnya. Seandainya kisah palsu yang dia rekayasa dalam bukunya “Al Ihtijaaj ‘Ala Ahli Al Lijaj” atas nama sahabat Ali R.A benar-benar diucapkan oleh Ali radhiallahu ‘anhu, maka ini merupakan pengkhianatan beliau terhadap agama Islam, sebab dia menyimpan sepertiga Al Quran yang hilang dan dia tidak berusaha membawanya kehadapan dan tidak juga mengamalkannya malah tidak juga memerintahkan masyarakat untuk mempelajarinya. Sedangkan semasa khilafahnya, tidak ada alasan yang menghalanginya untuk melakukan hal itu. Dia menyembunyikan sebahagian dari Al Quran sebanyak ini dalam keadaan rela dan tanpa paksaan merupakan kekufuran. Sekiranya ucapan ini benar-benar dituturkannya. Dari sini anda dapat mengetahui bahawa Abu Manshur At Thobarsi penulis buku “Al Ihtijaaj ‘Ala Ahli Al Lijaj” dengan bukunya ini telah mencela Ali sendiri. Dan dia yang menyebutnya telah berkhianat dan kafir, sebelum sempat dia mencela sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ yang lain dan mendakwa mereka dengan kemunafikan.

POST A COMMENT


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.