NABI ﷺ SENDIRI TIDAK TAHU NASIB SAHABATNYA


Diriwayatkan dari Kharijah bin Zaid Al Ansari R.A, bahawa Ummu Al Ala', salah seorang isteri mereka yang membaiat Rasulullah ﷺ, dia memberitahukan kepadanya bahawa kaum Muhajirin melakukan pembahagian undian, lalu Utsman bin Mazh'un muncul di tengah-tengah dan kami menempatkannya di rumah kami. Dia lantas mengeluh sakit lalu kami merawatnya. 

Ketika ajal datang menjemputnya, kami pun membungkus jenazahnya dengan pakaian kemudian Nabi ﷺ datang menemui kami, lalu wanita itu berkata, "Rahmat ALLAH tercurah kepadamu wahai Abu As-Sa'ib. Kesaksian kepadamu adalah sungguh ALLAH telah memuliakan dirimu." Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad ﷺ berkata, "Apa yang menyebabkan dirimu mengatakan bahawa ALLAH telah memuliakan dirinya?' Aku menjawab, "Aku tidak tahu demi ayah dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah."

Rasulullah ﷺ bersabda, "Adapun Utsman, maka kematian telah datang menjemputnya. Sungguh aku berharap kebaikan untuknya. Demi ALLAH, aku tidak tahu - meskipun aku Rasulullah - apa yang dilakukan untuk diriku?" Wanita itu berkata "Demi ALLAH! Sejak itu aku tidak pernah menyatakan seseorang suci sama sekali, hingga hal itu pun membuatku sedih."*

* Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 7003; Al-Baihaqi di dalam AlKubra 3/406 dan Ahmad, 6/436

Sumber : Shifatush Shafwah (Kisah-Kisah Orang Pilihan), Jilid 1, karya Imam Ibnu Al Jauzi. 

Post a comment

0 Comments