HUKUM MEMELIHARA JANGGUT


Soalan :

Apakah memelihara janggut wajib hukumnya atau hanya disarankan? Apakah mencukur berdosa atau hanya merosak Di'en? Apakah mencukurnya hanya boleh disertai dengan memelihara kumis?

Jawapan :

Mengenai pertanyaan di atas, kami katakan, terdapat hadis yang sahin dari Nabi SallahuAlaihiWassalam yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya, dari hadis Ibnu Umar R.A, dia berkata, Rasulullah SallahuAlaihiWassalam bersabda,

"Selisihlah orang-orang musyrik; potonglah kumis dan biarkanlah janggut memanjang." [Sahih Bukhari, kitab al Libas, no 5892, 5893; sahih Muslim, kitab ath-Taharah, no.259]

Di dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah R.A, dia berkata, Rasulullah SallahuAlaihiWassalam bersabda, ertinya, "Potonglah kumis dan biarkanlah janggut memanjang, selisihlah orang-orang Majusi." [Sahih Muslim, Kitab Ath Taharah, no. 260]

Imam an-Nasa'i di dalam sunannya mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Arqam R.A, dia berkata, Rasulullah SallahuAlaihiWassalam bersabda,

"Barangsiapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya (memotongnya), maka dia bukan termasuk dari golongan kami."[Sunan At Tirmizi, kitab al Adab, no. 2761, Sunan an Nasa'i, kitab Taharah, no.13, kitab az-Zinah, no. 5047]

Al-Allamah Al Hafiz Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Para ulama bersepakat bahawa memotong kumis dan membiarkan janggut tumbuh adalah fardhu (wajib)."

Terdapat banyak hadis-hadis tentang hal ini dan ucapan para ulama perihal memotong habis kumis, melebatkan janggut, memuliakan janggut dan membiarkannya memanjang. 

Dari hadis-hadis dan nukilan ijama' ulama seperti Ibnu Hazm, diketahui bahawa memelihara, memperlebatkan, dan membiarkan janggut memanjang adalah fardhu, tidak boleh ditinggalkan kerana Rasulullah SallahuAlaihiWassalam memerintahkan sedemikian sementara perintah mengandungi makna wajib sebagaimana firman ALLAH Ta'ala ertinya, "Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (Al Hasyr : 7)

Demikian pula menggunting (memotong) kumis wajib hukumnya, akan tetapi memotongnya dengan habis adalah lebih afdhal (utama). 

Dari hal ini, diketahui bahawa melebatkan kumis dan membiarkannya merupakan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Demikian pula mencukur janggut dan memotongnya termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang dapat mengurangi iman. Dikhuatiri akan ditimpa kemurkaan ALLAH dan azabNya.

Di dalam hadis-hadis yang disebutkan di atas terdapat petunjuk bahawa memanjangkan kumis dan mencukur janggut serta memotongnya termasuk perbuatan menyerupai orang-orang musyrik dan majusi. Padahal sudah diketahui bahawa menyerupai mereka adalah perbuatan yang mungkar, dan tidak boleh dilakukan berdasarkan sabda Rasulullah SallahuAlaihiWassalam yang bermaksud;

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka." [Sunan Abu Daud, kitab Al Libas, no. 4031; Musnad Ahmad, no. 5093, 5094, 5634.]

Sumber : Kumpulan Fatwa-Fatwa, Juz 111, hal. 362, 363 dari Syeikh Bin Baz.

Post a Comment

0 Comments